Сряда, 17 Авг 2022
Вие сте тук: Начало


О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 11 Август 2022г. 15:23ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул."Дойранска епопея" № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.455 и отреждане в УПИ IІ-3.455, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ", ул."Дойранска епопея" № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 11 Август 2022г. 15:20ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул."Дойранска епопея" № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 и отреждане в УПИ І-3.1870, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ", ул."Дойранска епопея" № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
ЗАПОВЕД - РД-07-32 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Август 2022г. 12:43ч.

ЗАПОВЕД - РД-07-32 /05.08.2022 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ - ДДД Обработка месец Август Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 08 Август 2022г. 08:56ч.

Общинска администрация уведомява, че от 08.08.2022г. до 15.08.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

Обработките ще се извършват при подходящи метеорологични условия.

В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.

Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 
О Б Я В А Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 04 Август 2022г. 13:15ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ПЕЩЕРА
О Б Я В А
   Уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, че са изготвени предварителните регистри на имотите подадени с декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г.
   Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2022 г. при промени в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица.
   Материалите се намират в ОСЗ - Пещера, офис Пещера (гр.Пещера, ул.„Дойранска епопея №17, ет.3, стая 15), офис Брацигово (гр.Брацигово, ул.„Христо Гюлеметов“ №1, ет.2) и офис Батак (гр.Батак, пл. „Освобождение“ №5).
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Август 2022г. 17:26ч.

Започва изграждането на официален сайт на Община Пещера

   Със Заповед №МЕУ-7439/02.08.2022г. на министъра на електронното управление е одобрено изграждането на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на община Пещера. Със заповедта са определени конкретните задачи на длъжностните лица от МЕУ и Община Пещера по изграждане на официалния сайт на Община Пещера. Предстои съвместното планиране на дейностите по изграждането на федерирания портал, което включва определяне на срок длъжностни лица за изпълнение.

 
КОНКУРСИ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 02 Август 2022г. 16:36ч.

LOGO OB BG

О Б Я В А

за

свободно работно място

за длъжността– Старши специалист „Транспортна инфраструктура“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

     1.1 Минимални изисквания

 • Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
 • Професионален опит – една година.

     1.2 Специфични изисквания

 • Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “ФЧР“ , Главен експерт „ЧР“

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 02 Август 2022г. 11:09ч.
 pop
 На 02.08.2022г. в 8.10 ч. в Общинска администрация – Пещера, постъпи сигнал от гражданин за съдействие от еколога на Община Пещера, във връзка с ранен щъркел.
   Птицата е намерена тази сутрин на ул. „Иван Вазов“ в град Пещера с ранено крило. След консултация с РИОСВ-Пазарджик, съдействието на Кмета на Община Пещера и еколога на Община Пещера, щъркелът е изпратен в Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани, град Стара Загора, чрез РИОСВ – Пазарджик.
   Общинска администрация благодари за навременната реакция на г-н Калъчев- живущ на улица „Иван Вазов“, град Пещера, помогнал за спасяването му.
 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Юли 2022г. 14:39ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр.Пещера /УПИ Х-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80 по ПУП на гр.Пещера/ в УПИ Х-767, За производствена и складова дейност и изменение на регулацията по реализирани имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.501.774 /УПИ II-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80/ по КККР на гр.Пещера.Запазва се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

                        Подробния устройствен план се намира в отдел ТСУ , ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 2, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Юли 2022г. 08:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 07. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в заседателната зала на хотел "Даф-транс", с. Свети Константин с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ЗАПОВЕД - №465 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 20 Юли 2022г. 20:33ч.

20.07.2022г.

З А П О В Е Д

№465/20.07.2022 година

 

       На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 19.07.2022 г. на комисия, съставена с моя Заповед №450/11.07.2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лица, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Васил Петлешков“№49, както следва:

Целия текст в прикачения файл:

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД ДЕРЕГИСТРАЦИЯ БИОВЕТ.pdf)ЗАПОВЕД[ ]169 Kb
 
СЪОБЩЕНИЕ - чл.122а, ал.6, т.1 и т.2 от ЗООС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 18 Юли 2022г. 17:31ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 122а, ал. 6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително /КР/ на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, за експлоатация на Депо за опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера, попадащо в обхвата на т. 5.4 от Приложение №4 към ЗООС- Депа по смисъла на наредбата по чл.43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т. за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т., с изключение на депата за инертни отпадъци.

В периода от 19.07.2022г. до 01.08.2022г., проектът на КР ще бъде достъпен на интернет страницата на ИАОС и на Община Пещера.

Компетентен орган за вземане на решение по проекта на КР е изпълнителният директор на ИАОС.

Становища в горепосочения срок, могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пещера, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Ангелина Карамфилова – мл. експерт „Екология“, Община Пещера, тел.: 0350/6-22-03

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 18 Юли 2022г. 08:26ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.07.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
УВЕДОМЛЕНИЕ - Подаване на декларации по члевн 69 от ППЗСПЗЗ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 15 Юли 2022г. 17:03ч.

ZEMED

 

УВЕДОМЛЕНИЕ - Подаване на декларации по члевн 69 от ППЗСПЗЗ

 

Текста на Уведомлението в прикачения фаий.

 
О Б Я В Л Е Н И Е - Решение № 415 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Юли 2022г. 16:58ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 415, Протокол 41/30.06.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера, а именно променя се конфигурацията на вътрешнорегулационните линии в кв. 221, така, че за поземлени имоти с идентификатори 56277.505.107, 56277.505.108, 56277.505.277 и 56277.505.141 по КККР на гр.Пещера да бъде отреден един нов УПИ XI-За търговия, услуги и жилищно строителство. Предвижда се отпадане на част от улица с о.т. 977-978-979-980 и създаване на нова алея/улица – тупик/ за достъп до новообразувания УПИ с площ от 211 кв.м. и е означена с о.т. 977а-977б-977в-977г. Разположена е в ПИ с идентификатор 56277.501.675 /публична общинска собственост, НТП-За друг вид обществен обект/ и ПИ с идентификатор 56277.505.9514 /публична общинска собственост, НТП-За второстепенна улица/. Отпада кв. 221 по плана на гр.Пещера, имотите се включват в съществуващия кв. 17 и се преномерират.

 
О Б Я В Л Е Н И Е - Решение № 416 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Юли 2022г. 16:52ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 416, Протокол 41/30.06.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план за подземен водопровод, с трасе започващо от сондажен кладенец в ПИ с ид.36124.52.114, НТП – нива /общинска собственост/, пресича последователно имот с ид. 36124.540.33, НТП –Водни течения /държавна собственост/ и ПИ с ид. 36124.205.103, НТП – ливада /общинска собственост/. Достигайки до имот с ид.36124.25.3, НТП- Полски път /общинска собственост/ променя посоката си на югоизток по дължина на имота успоредно на южната му граница. Пресича имот с ид. 36124.25.2 /Полски път/ /общинска собственост/ и имот с ид.36124.25.1 /Канали – държавна собственост МЗХГ/ и продължава по дължината на имот с ид. 36124.26.138 /Полски път – общинска собственост/ успоредно на южната му граница до достигането на имот с ид.36124.521.76 /Полски път – общинска собственост/, където се включва в съществуващ водопровод Ф90/10атм.

 
Съобщение - ДДД Обработка Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 12 Юли 2022г. 15:49ч.

LOGO OB BG

   Общинска администрация уведомява, че до 21.07.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

Имагоцидна обработка /срещу комари/ на територията на община Пещера ще се извърши на 13.07.2022г. след 20.00 часа.

    Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, при подходящи метеорологични условия.

В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.

Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 
ЗАПОВЕД - № 450 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 11 Юли 2022г. 15:44ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№450/11.07.2022 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено искане вх.№30-51-29#4/08.07.2022 г. от „Биовет“ АД

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

     Председател:

       Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;

       Членове:     

 1. Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
 2. Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
 3. Адв. Петя Харизанова;
 4. Представител на РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков“№49 на лицата:

 1. Христина Колева, ЕГН **********,
 2. Валери Курдов, ЕГН **********,
 3. Лариса Георгиева, ЕГН********** ,
 4. Иван Хафизов, ЕГН **********,
 5. Дмитри Марков, ЕГН **********,
 6. Андрей Кулев, ЕГН **********,
 7. Сергий Макогон, ЕГН **********,
 8. Иван Судев, ЕГН ********** ,
 9. Михаил Николаевич Смоков, ЕГН **********,
 10. Дмитро Николаев, ЕГН **********,
 11. Марина Каравлан, ЕГН********** .

       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.

       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Ypres to Istanbul Challenge 2022 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 28 Юни 2022г. 13:11ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


   На 30 юни т.г. гр.Пещера ще бъде домакин и част от маршрута на международното автомобилно състезание за ретро автомобили Ypres to Istanbul Challenge 2022, което се провежда от британската организация Rally The Globe.
   В същия ден, за времето от 09.00ч. до 11.00ч. ще бъде затворен 3 –километровия участък от края на ул.“Свети Консатнтин“ в гр.Пещера в посока с.Свети Константин, за което организаторът е сключил договор с РУ на МВР – Пещера.
   Участниците в автомобилното състезание ще паркират своите автомобили на пл. „България“ от 15:00ч. до около 16:00ч.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Заповед - № 408 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Юни 2022г. 08:14ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 408

   гр. Пещера22.06.2022 г.

           В изпълнение на Решение 398/26.05.2022 г.на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

                     1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил Фолксваген Пасат 2.0 FSI, с рег.№РА6659ВМ, с начална цена 1900 лв. без ДДС, депозит за участие 190 лв.;

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069