Четвъртък, 20 Яну 2022
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  
cooltorise logo with name    

 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 06 Януари 2022г. 10:12ч.

№16/06.01.2022 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-2/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Гулистан Абдулсалам Алмухамад, Юсеф Делгаш Калаш и Зенар Делгаш Калаш, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 06 Януари 2022г. 10:11ч.

№15/06.01.2022 год.


       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-1/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Шерин Мохамад Тарбуш, Аиша Юсеф Алмахмуд, Алаа Юсеф Алмахмуд и Фатима Юсеф Алмахмуд, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 29 Декември 2021г. 16:45ч.

Становище по екологична оценка

Attachments:
Download this file (Становище.pdf)Становище.pdf[ ]16531 Kb
Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Декември 2021г. 15:49ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23. 12. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 15 Декември 2021г. 12:19ч.

    Община Пещера съобщава, че  ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера”, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 30.06.2022г. вкл.
Топъл обяд се предоставя на общо 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт №2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №3 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.
Удължаването на срока за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.
Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.
Общата стойност на проекта е 218 918,70 лв.

Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария  от жителите на общината продължават да се приемат  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17  и  в Кметствата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 104 – Отдел „ОКСМД“.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 15 Декември 2021г. 08:18ч.


Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2021 г.

Публикувано на :      15 декември   2021г., сряда
Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2021г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


№    Име на задълженото лице    Адрес                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Луис Маргарет Донъли    гр.Пловдив ул.“Ибър“ №2    Данък сгради,ТБО   АУЗД №039-1/12.11.2021г.

ОРГАН ПО
                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”
                                                                               /Ст.Семерджиев/
Дата на поставяне: 15.12.2021г.
Дата на сваляне :    29.12.2021г.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 08 Декември 2021г. 15:46ч.

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител ЕТ "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН"

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 01 Декември 2021г. 16:50ч.

ЗАПОВЕД

№880/29.11.2021 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 26.11.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №838/19.11.2021 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лица, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх.Б, ет.5, ап.28, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ………………,

2.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ……………….,

3.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
      Игор Нягулов, ЕГН ………………..,
   
4.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
 Игор Нягулов, ЕГН ………………...

   
 Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                              

 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 01 Декември 2021г. 13:46ч.

З А П О В Е Д

№ 886
                                              
гр.Пещера, 30.11.2021 год.

Във връзка със Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №826 от 26 ноември 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение №418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение №673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение №426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I.    Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г.:

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 29 Ноември 2021г. 17:30ч.

Плащания на членовете на СИК за избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14.11.2021г. и за новия избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14.11.2021г. и за новия  избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. ще започнат на 30.11.2021г. (вторник) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 от 09.30 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.

Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
Уведомление Печат Е-поща
Понеделник, 29 Ноември 2021г. 16:55ч.

Уведеомление за Инвестиционно предложение от Пътища АД

 

Attachments:
Download this file (уведомление за ИП.pdf)уведомление за ИП.pdf[ ]3660 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:17ч.

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г., Община Пещера уведомява следното:


• За новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък  върху недвижимите имоти.
• Данък сгради и такса битови отпадъци се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от съставянето на Акт №14 и едногодишен срок от съставянето на Акт №15 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация.


Собствениците на недвижими имоти в населените места на община Пещера /гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин/ да се съобразят с направените промени в Закона за местни данъци и такси

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 857/26.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VII-1251 /поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 /, кв. 90 по плана на гр.Пещера и образуване на два самостоятелни УПИ VII-1251 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1251/ и УПИ ХI-1252 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1252/ по регулационния план на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ VII-1251 с площ от 315 кв.м., УПИ ХI-1252 с площ от 315 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 24 Ноември 2021г. 13:20ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

М О Т И В И
към изготвения проект за наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 19 Ноември 2021г. 17:00ч.

З А П О В Е Д

№838/19.11.2021 год.

 На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Р-1027-1/17.11.2021 г. от Райна Георгиева Калинова,  

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Марияна Мачканска– началник ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Адв. Петя Харизанова;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Иван Христев– полицейски инспектор при РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Юрий Марулов и Игор Нягулов в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх. Б, ет.5, ап.28.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Ноември 2021г. 15:24ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 11. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 11 Ноември 2021г. 15:31ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 15.11.2021г. до 19.11.2021г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
    Кампанията е организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
    Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди
/ микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
    Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
    Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
Община Пещера призовава гражданите - притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.
  

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 16:48ч.

З А П О В Е Д
№ 818
гр.Пещера, 05.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с
Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на
Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и моя Заповед №816/04.11.2021г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Изменям и допълвам моя Заповед №816/04.11.2021г., както следва:
1. В т.I, 31, текстът: „Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,  14 може да не се прилагат при следните условия“ се заменя с: „Противоепидемичните мерки
по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, и 14 може да не се прилагат при следните условия“.
2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 16:44ч.

З А П О В Е Д
№ 816
гр.Пещера, 04.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, Заповед №РД-240 от 29 октомври на Областния управител на Област Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:51ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 812/03.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера, местност „Узун Драгасия“, което е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 в УПИ с устройствена зона „Ти“ /техническа инфраструктура/ и предвиждане на свободно застрояване при спазване на устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 45 м., плътност на застрояване до 50 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,5, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проект, съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069