Четвъртък, 01 Дек 2022
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

116111 BaneriLoveBulgaria logo1
peristeraRI LogoYotubePeshtera
baner-op-ak opak-opr

ec impuls logo

izbor agora  baner eu1

logo romact

  pr_choveshki_resursi.png
 ban 2
cooltorise logo with name      

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избориСъобщение на ОСЗ-Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 30 Ноември 2022г. 09:40ч.

Съобщение на ОСЗ-Пещера в прикачения файл!

 
Констативен протокол за преброяване на кучета 2022 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 30 Ноември 2022г. 09:33ч.

Констативен протокол за преброяване на кучета 2022

 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - затворен участъка от пътя гр.Пещера - гр.Батак Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 23 Ноември 2022г. 14:33ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на обект „Превантивен ремонт на Път ІІ-37 „Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат“, участък от км 128+366 до км 160+675, в периода 24-28 ноември 2022 г. от 8:00 до 18:00 часа ще бъде затворен участъка от пътя гр.Пещера - гр.Батак.

 
З А П О В Е Д - № 765 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 22 Ноември 2022г. 13:50ч.

З А П О В Е Д

№ 765

гр.Пещера, 21.11.2022 год.

  Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета по Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, приета с Решение №271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера и Плана за нейното изпълнение, Заповед №742/11.11.2022г. на Кмета на Община Пещераи и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

  I. Определям екип, които в периода от 21 ноември до 30 ноември 2022 г., да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, в състав:
Ръководител: Тодор Апостолов, ветеринарен лекар;
Членове:
     1. Румен Бухлев – Младши експерт СГВСЕ;
     2. Румяна Мицекулева – Специалист „Околна среда“.
  II. Утвърждавам Методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, неразделна част от заповедта.
  III. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик, както и приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация на безстопанствените кучета.
  IV. За резултатите от преброяването да се състави протокол, който да ми се представи за утвърждаване в срок до 07.12.2022г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, както и да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 22 Ноември 2022г. 10:28ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на част от западната регулационна линия на УПИ ХІ да мине по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.597 по КККР на гр.Пещера исе образува нов парцел, съответно: новобразуван УПИ ХІ-597, 592 с площ от 385 кв.м., кв. 205.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 22 Ноември 2022г. 10:26ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.504.393 /УПИ ХІХ/ и 56277.504.394 /УПИ XVІІІ/ по КККР на гр.Пещера, кв. 181А и образуване на нов УПИ XVІІІ-345 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.504.345 по КККР на гр.Пещера/ с площ от 345,00 кв.м., кв. 181А по регулационния план на гр.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Ноември 2022г. 17:12ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.504.541 по КККР на гр.Пещера на два самостоятелни УПИ ХХІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово и УПИ ІІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово, кв. 199-А по плана на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са съответно с площ: УПИ ІІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово с площ от 193,00 кв.м., УПИ ХХІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово с площ от 210,00 кв.м. Имотите се обслужват от прилежащите улици с о.т. 853а-851в-851-851а. Запазва се устройствена зона “Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Ноември 2022г. 17:02ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията на поземлени имоти с идентификатори 36124.501.377 /УПИ Х-377/, 36124.501.368 /УПИ I-368/ и 36124.501.376 /УПИ IX-376/ по КККР на с.Капитан Димитриево, кв. 23 по ПУП на с.Капитан Димитриево, в съответствие с КККР за поземлен имот с идентификатор 36127.501.377 и предвиждане на свързано малкоетажно жилищно застрояване в поземлени имоти 36124.501.377 /УПИ Х-377/ и 36124.501.368 /УПИ I-368/ по КККР на с.Капитан Димитриево. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 18 Ноември 2022г. 14:39ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 11. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 15 Ноември 2022г. 18:35ч.

LOGO OB

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.6, ал.10, т.1 и т. 2 от Наредбата за ОВОС, във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № 24-03-59#1 от 14.11.2022г. от РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера осигурява в 14-дневен срок, от публикуване на  астоящото съобщение, обществен достъп до следното инвестиционно предложение: „Складово стопанство за пропан -бутан с обем 100 м 3 , II категория и промишлена газова инсталация“, в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП), кв.132, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик“ с възложител „Биовет“ АД.
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
О Б Я В Л Е Н И Е - преброяване на безстопанствени кучета Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 14 Ноември 2022г. 10:25ч.

LOGO OB

О Б Я В Л Е Н И Е

   Във връзка с Наредба № 4 от 1 февруари 2021 година за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, приета с Решение № 271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера, със Заповед № 742/11.11.2022г. на Кмета на Община Пещера е обявена процедура за прием на заявления за участие в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в община Пещера.
В тази връзка, Община Пещера набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината.
Целта на преброяването е отчитане на всяко куче, намиращо се на обществено място на територията на община Пещера, без видимо присъствие на собственик, определяне на динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.
   Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба, преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Преброяването ще се извърши в периода от 21 ноември до 30 ноември 2022 година.
Необходими документи от кандидати за участие в преброяването са:
     1. Заявление за участие в свободен текст.
     2. Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.
   Документите се подават от кандидатите в сградата на Община Пещера на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, Център за административно обслужване (партерен етаж), всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на 18.11.2022г. или чрез официалната електронна поща на Община Пещера: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 08 Ноември 2022г. 11:26ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ПЛАН - СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2023 Г. НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, се предлага да бъде обсъдена и одобрена План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г.

Предлаганата План - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2023 г. за Община Пещера и включва необходимите разходи по дейности, както следва:

• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ;

• Третиране на битови отпадъци, не обхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

• Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ.

Продължение...
 
ЗАПОВЕД - № 727 03.11.2022 г - Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 07 Ноември 2022г. 13:51ч.

LOGO OB

ПРЕПИС


ЗАПОВЕД

№ 727
гр. Пещера 03.11.2022 г.


   В изпълнение на Решение №411/30.06.2022 г., Решение №429/25.08.2022 г. и Решение №439/29.09.2022 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

____________________

Целия текст на заповедта в прикачения файл:

Attachments:
Download this file (Zap_727_031122.pdf)Заповед - 727-03.11.2022г.[Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем]331 Kb
 
Обявление на основание Заповед № 712/01.11.2022 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 01 Ноември 2022г. 10:59ч.

LOGO OB

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 712/01.11.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна в конфигурацията дворищно-регулационните и улично-регулационните линии в кв. 28 по плана на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: свободно стоящо с максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 28 Октомври 2022г. 13:42ч.

TOP Logo

Уведомяваме Ви, че до 28.11.2022г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищни образувания, за които до 27.11.2018г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив.

     Заявлението може да се подаде по следните начини:

  • По пощата или куриер, с обратна разписка и получаване на входящ номер, на адреса на Басейнова дирекция: гр.Пловдив 4000, ул.“Янко Сакъзов“ № 35;
  • Чрез Кмета на община Пещера, като попълненото заявление се подаде в центъра за административно обслужване на общинска администрация, на адрес: гр.Пещера 4550, ул.“Дойранска епопея“ № 17. За всяко подадено заявление се издава входящ номер;
  • Чрез Кмета или Кметския наместник по местонахождениетона съоръжението. За всяко подадено заявление се издава входящ номер.

Във връзка с гореизложеното, моля да имате предвид следното:

  • За подаване на заявление не се дължи такса;
  • Не е необходимо представяне на допълнителни документи. Достатъчно е да представите попълнено и подписано заявление;
  • Граждани, подали заявления за регистрация в предходен период, не подават повече заявления за регистрация;
  • Администрациите, в които са подадени заявленията имат ангажимент на всеки 14 дни да предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления;
  • Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани;
  • Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

   Образец на заявлението може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив и от сайта на община Пещера

        

Attachments:
Download this file (Registracia_Kladenci_fizicheski lica 2 - fin.pdf)Заявление[ ]145 Kb
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Октомври 2022г. 15:07ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 10. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съощение за ДДД обработка Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Октомври 2022г. 10:18ч.

LOGO OB BG

   Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 20.10.2022г. – до 31.10.2022г. включително, след 20:00 часа започва дезакаризационна обработка на външните площи на територията на община Пещера.
Третирането на площите ще се извършва при благоприятни метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни информационни табели за провежданите обработки.
Общинска администрация призовават жителите на общината да ограничат достъпа на деца до обработените площи.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Октомври 2022г. 15:55ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напоителни системи ЕАД - клон Тополница уведомяват водоползвателите и населението на община Пещера, че поради планирани дейности по Главна напорна деривация,  ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“ няма да работят в периода от 24.10.2022г. до 07.11.2022г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Октомври 2022г. 09:53ч.

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС се публикува настоящото съобщение, във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация - Уведомление с вх. № ПД-04-526-(2) от 11.10.2022г. от РИОСВ – Пазарджик за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 4,9MW с нов БКТП 2х2500KVA“ в имоти с идентификатори 56277.2.720, 56277.2.722, 56277.2.723 и 56277.2.724 в м.Долна Бялча по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик“ от „Торос-14“ ООД.

   ИП не попада в границите на „Натура“ 2000 и защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.

   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Плащания на членовете на СИК за изборите за народни представители на 02.10.2022г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 12 Октомври 2022г. 15:39ч.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за народни представители на 02.10.2022г. ще започнат на 13.10.2022г. (четвъртък) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.


            Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069