Петък, 22 Окт 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Октомври 2021г. 17:34ч.

З А П О В Е Д
№ 772
гр.Пещера, 20.10.2021 год.
Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, Заповед №РД09-3596/20.10.2021г. на министъра на образованието и науката и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 21.10.2021г.:

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Сряда, 20 Октомври 2021г. 15:17ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 10. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 15 Октомври 2021г. 17:04ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.10.2021г.  до 28.10.2021г. за инвестиционно предложение:
„Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ  I-1123007, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56277.4.182 с нова територия ПИ с идентификатор 52277.4.183, м. „Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 15 Октомври 2021г. 08:30ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет свиква ТРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 15.10.2021г. /ПЕТЪК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 11 Октомври 2021г. 17:09ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ І-17043, “Безвредно производство, склад” и обособяване на седемнадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІ-1715, жилищно строителство; УПИ ХІІІ-1716, жилищно строителство; УПИ ХІV-1717, жилищно строителство;  УПИ ХV-1718, жилищно строителство; УПИ ХVІ-1719, жилищно строителство; УПИ ХVІІ-1720, жилищно строителство; УПИ ХVІІІ-1721, жилищно строителство; УПИ ХІХ-1722, жилищно строителство; УПИ ХХ-1723, жилищно строителство; УПИ ХХІ-1724, жилищно строителство; УПИ ХХІІ-1725, жилищно строителство; УПИ ХХІІІ-1726, жилищно строителство; УПИ ХХІV-1727, жилищно строителство; УПИ ХХV-1728, жилищно строителство; УПИ ХХVІ-1729, жилищно строителство; УПИ ХХVІІ-1730, жилищно строителство и УПИ ХХVІІІ-1731, жилищно строителство. За новообразуваните УПИ се предвижда свободно нискоетажно застрояване. Определя се устройствена зона - Жм /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 08 Октомври 2021г. 16:08ч.

Заповед за провеждане на търгове за земеделски земи

ЗАПОВЕД

№ 741
гр. Пещера 07.10.2021 г.

В изпълнение на Решение №252/27.05.2021 г., като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
1.1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на следните имоти - общинска собственост:

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 06 Октомври 2021г. 16:14ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2021Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ ЗМДТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЧАСТТА „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, КОГАТО ИМОТЪТ Е НЕЗАСТРОЕН ИЛИ НЕ СЕ ПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 06 Октомври 2021г. 16:13ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2021Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ  СРОК  ЗА ПЛАЩАНЕ  НА ДАНЪК СГРАДИ ,ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ,  ДАНЪК МПС  И ПАТЕНТЕН ДАНЪК.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 05 Октомври 2021г. 17:12ч.

    Община Пещера съобщава, че  ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера”, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 10.12.2021г. вкл.
Топъл обяд се предоставя на общо 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт №2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №3 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.
Удължаването на срокът за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.
Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.
Общата стойност на проекта е 135 342.90 лв.

Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария  от жителите на общината продължават да се приемат  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17  и  в Кметствата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 104 – Отдел „ОКСМД“.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 04 Октомври 2021г. 17:13ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 44, ал.1, т.8, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал.2, т. 7, чл. 29, ал.3, т.3, чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги, чл.90 и чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед № 725 от 01.10.2021 г. на Йордан Младенов – Кмет на Община  Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
обявява КОНКУРС
за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, капацитет 12 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Пещера с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Застъпничество и посредничество“ и „Обучение за придобиване на умения“.

Attachments:
Download this file (ОБЯВЛЕНИЕ.doc)ОБЯВЛЕНИЕ.doc[ ]109 Kb
Download this file (Приложения.zip)Приложения.zip[ ]158 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 01 Октомври 2021г. 16:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 717/30.09.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредено право на преминаване на част от поземлени имоти с идентификатори 56277.3.399, с начин на трайно ползване – Пасище и 56277.3.428 с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя по КККР на гр.Пещера в местност „Дъбравата”.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 01 Октомври 2021г. 08:58ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 и отреждане в УПИ ХХIІ-3.582, „За автосервиз“ в местност „Дъбравата” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 27 Септември 2021г. 17:28ч.

Списък с оценени и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 24 Септември 2021г. 17:26ч.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следните кандидати за длъжността “Социален асистент”:
1.Мария Славчова Герджикова;
2.Мими Петрова Миразчиева.

           ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 27.09.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 24 Септември 2021г. 09:29ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 09. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 17 Септември 2021г. 17:04ч.

Днес се състави поредния акт за установяване на административно нарушение от служители на Общинска администрация, за неправомерно изхвърляне на отпадъци от физическо лице, нарушило Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
Предстои издаването на наказателно постановление, а глобата за извършено административно нарушение за физически лица от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера  е в размер от 300 до 1000 лв.
Общинска администрация припомня, че е забранено изхвърлянето на отпадъци по улици, площади, зелени площи и други обществени места.
Физическите, юридически лица и еднолични търговци са длъжни да спазват реда и условията на предаването, събирането, включително разделното, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 17 Септември 2021г. 17:03ч.

1050 кг. излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се извози в кампанията, проведена на територията на община Пещера през месец юни тази година.
Това е първа кампания за ИУЕЕО на територията на община Пещера за 2021г., организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
Общинска администрация благодари на всички включили се в кампанията!
Всеки пожелал да остави своя уред, дава своя принос за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигурява чиста околна среда за нас и нашите деца.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 17 Септември 2021г. 17:02ч.

Във връзка с  Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите  на превозни средства и пешеходците в  Община Пещера  и Наредбата за изграждане и  опазване на зелената система на територията на Община  Пещера, на 21.09.2021г. от 11.00часа  в сградата на Общински  съвет – Пещера, ще се проведе среща на животновъди от общината  с представители на Общинска администрация. Ще се разискват мерки за преустановяване свободното движение на селскостопански животни без надзор по територията на общината.

Общинска администрация

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 15 Септември 2021г. 16:57ч.

Общинска администрация уведомява, че от 16.09.2021г. до 24.09.2021г. включително, след 20.00 часа ще се извършва дезакаризационна  обработка на външни площи  срещу кърлежи и имагоцидна обработка на територията на общината.        Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево при подходящи метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 14 Септември 2021г. 06:53ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.09.2021 г.

Публикувано на :      14 септември   2021г., вторник
Валидно до:17,30ч.,  28 септември   2021г., вторник

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес
гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


№    Име на задълженото лице    Адрес                                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Тодор Стефанов Кърпачев    гр.Пещера ул.“Трепетлика“ №4    Данък МПС АУЗД №035-1/05.03.2020г.
2.    Ради Данчев Демиров          гр.Пещера ул.“Н. Личев “ №12      Данък МПС АУЗД №036-1/05.03.2020г.
3.    Вилдан Шукриева Куршун    гр.Пещера ул.“М.Такев “ №43      Данък сгради,ТБО    АУЗД №034-1/05.03.2020г.
4.    Ришар Конструксион ЕООД    гр.Пещера ул.“М.Такев “ №92     Данък МПС АУЗД №022-1/05.03.2020г.

ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                         Гл.експерт “МП”
                                        /Ст.Семерджиев/

Attachments:
Download this file (Съобщ.doc)Съобщ.doc[ ]35 Kb
Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069