Покана Печат
Община Пещера

14.05.2021г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Пещера (ПИРО) за периода 2021-2027 г., на 18 май 2021 г. от 17.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 ще се проведе обществено обсъждане за представяне пред широката общественост на проект на План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г., с който ще се определят визията, целите и приоритетите за развитие на община Пещера до 2027 г.

Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни, за да бъдат решени основни проблеми и използвани съществуващите местни ресурси и потенциал.

Проектът на стратегическия документ е публикуван на интернет страницата на Община Пещера – www.peshtera.bg, раздел „План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г.“.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!

 

С уважение,

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера