РЕШЕНИЕ № 389 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

  Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Нови присъединителни електропроводи 110 kV между подстанции на ФЕЦ" и одобряване на задание.

Мотиви: Изработването на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за водоснабдяване и електроснабдяване е необходимо във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на два нови фотоволтаични парка (ФЕЦ) в землищата на гр.Пещера и с.Радилово, община Пещера, област Пазарджик и техническа необходимост за връзка между бъдещите им подстанции, които ще са разположени в същите имоти, се налага изграждане на допълнителни съоръжения на техническата инфраструктура – въздушни електропроводни линии по който да се изнася произведената електроенергия. Новите фотоволтаични паркове ще са разположени в имоти с идентификатори 56277.2.745 по КККР на гр.Пещера и 61371.520.148 по КККР на с.Радилово, съответно за землището на гр.Пещера и с.Радилово, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 193 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за обект: „Нови присъединителни електропроводи 110 kV между подстанции на ФЕЦ" с трасе на електропровода на ниво на напрежение 110 kV от подстанции на нови фотоволтаични електроцентрали в поземлени имоти с идентификатори 56277.2.745 по КККР на гр.Пещера и 61371.520.148 по КККР на с.Радилово, съответно в териториалния обхват на землищата на гр.Пещера, област Пазарджик, община Пещера и с.Радилово, област Пазарджик, община Пещера, до нова повишаваща подстанция 110/220 kV, разположена също в землището на с.Радилово, област Пазарджик, община Пещера – в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с.Радилово. Сервитута на новите присъединителни електропроводи, може да засегне следните 202 бр. поземлени имоти /Приложение 1/
3. Одобрява приложеното задание
4. Дава съгласие за възмездно прокарване на елементи на техническата инфраструктура – два присъединителни електропровода на ниво напрежение 110 kV от подстанции на нови фотоволтаични електроцентрали в имот с идентификатор 61371.520.148 /вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение/ по КККР на с.Радилово, до нова повишаваща подстанция 110/220 kV, разположена в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259/вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение/ по КККР на с.Радилово.
4. Дава съгласие за стартиране процедура по промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.745 по КККР на гр.Пещера
5. Приложение 1 е неразделна част от Решението на Общински съвет гр.Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 17
Дистанционно: -
Гласували: 17
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Приложение 1

Сервитута на новите присъединителни електропроводи, може да засегне следните 202 бр. поземлени имоти: 56277.2.18 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 1087 кв.м, стар номер 002018; съседи 56277.2.17, 56277.2.19, 61371.569.930, 61371.570.919/; 56277.2.19 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Овощна градина, площ 10734 кв. м, стар номер 002019, съседи 56277.2.15, 56277.2.17, 56277.2.18, 56277.2.58, 56277.2.745, 61371.569.930, 61371.570.919/; 56277.2.21 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 11060 кв. м, стар номер 002021, съседи 56277.2.34, 56277.2.49, 56277.2.745/; 56277.2.34 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2207 кв. м, стар номер 002034, съседи 56277.1.153, 56277.2.21, 56277.2.49, 56277.2.58, 56277.2.59, 56277.2.745, 61371.569.930/; 56277.2.58 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 4688 кв.м, съседи 56277.2.19, 56277.2.34, 56277.2.59, 56277.2.745, 61371.569.930/; 56277.2.59 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 3058 кв. м, стар номер 002059, съседи 56277.2.34, 56277.2.58, 56277.2.745/; 56277.2.745 /гр.Пещера, м. КУРИЯТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 438324 кв. м, стар номер 002052, 002053, съседи 56277.1.153, 56277.2.14, 56277.2.15, 56277.2.19, 56277.2.21, 56277.2.22, 56277.2.24, 56277.2.243, 56277.2.244, 56277.2.247, 56277.2.248, 56277.2.25, 56277.2.252, 56277.2.26, 56277.2.261, 56277.2.273, 56277.2.274, 56277.2.275, 56277.2.29, 56277.2.30, 56277.2.31, 56277.2.32, 56277.2.34, 56277.2.35, 56277.2.36, 56277.2.37, 56277.2.41, 56277.2.42, 56277.2.45, 56277.2.46, 56277.2.48, 56277.2.49, 56277.2.54, 56277.2.58, 56277.2.59, 56277.2.62, 56277.2.63, 56277.2.8, 56277.2.97/; 61371.45.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3950 кв. м, стар номер 045001, съседи 61371.10.13, 61371.120.321, 61371.45.100, 61371.45.101, 61371.45.102, 61371.45.103, 61371.45.107, 61371.45.108, 61371.45.109, 61371.45.111, 61371.45.112, 61371.45.113, 61371.45.13, 61371.45.14, 61371.45.15, 61371.45.17, 61371.45.18, 61371.45.36, 61371.45.37, 61371.45.38, 61371.45.39, 61371.45.40, 61371.45.41, 61371.45.42, 61371.45.61, 61371.45.62, 61371.45.63, 61371.45.64, 61371.45.65, 61371.45.66, 61371.45.71, 61371.45.82, 61371.45.83, 61371.45.84, 61371.45.85, 61371.45.86, 61371.45.87, 61371.45.95, 61371.45.96, 61371.45.97, 61371.45.98, 61371.45.99, 61371.520.144, 61371.520.145, 61371.520.152, 61371.523.321, 61371.526.20, 61371.526.24, 61371.538.24, 61371.546.15/; 61371.45.100 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 541 кв. м, стар номер 045100, съседи 61371.45.1, 61371.45.101, 61371.45.104, 61371.45.99/; 61371.45.101 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 899 кв. м, стар номер 045101, съседи 61371.45.1, 61371.45.100, 61371.45.102, 61371.45.104, 61371.45.108/; 61371.45.104 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 4500 кв. м, стар номер 045104, съседи 61371.45.100, 61371.45.101, 61371.45.105, 61371.45.108, 61371.45.98, 61371.45.99/; 61371.45.105 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2699 кв. м, стар номер 045105, съседи 61371.45.104, 61371.45.108, 61371.45.109, 61371.45.110, 61371.45.112, 61371.45.98/; 61371.45.107 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 900 кв. м, стар номер 045107, съседи 61371.45.1, 61371.45.111, 61371.45.114, 61371.45.98/; 61371.45.108 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 3871 кв. м, стар номер 045108, съседи 61371.45.1, 61371.45.111, 61371.45.114, 61371.45.98/; 61371.45.109 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1441 кв. м, стар номер 045109, съседи 61371.45.1, 61371.45.105, 61371.45.108, 61371.45.112/; 61371.45.110 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2769 кв. м, стар номер 045110, съседи 61371.45.105, 61371.45.111, 61371.45.112, 61371.45.113, 61371.45.119, 61371.45.98/; 61371.45.111 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 9100 кв. м, стар номер 045111, съседи 61371.45.1, 61371.45.107, 61371.45.110, 61371.45.113, 61371.45.114, 61371.45.116, 61371.45.118, 61371.45.119/; 61371.45.112 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1000 кв. м, стар номер 045112, съседи 61371.45.1, 61371.45.105, 61371.45.109, 61371.45.110, 61371.45.113/; 61371.45.113 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 800 кв. м, стар номер 045113, съседи 61371.45.1, 61371.45.110, 61371.45.111, 61371.45.112/; 61371.45.114 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 541 кв. м, стар номер 045114, съседи 61371.45.107, 61371.45.111, 61371.45.116, 61371.45.98/; 61371.45.116 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1620 кв. м, стар номер 045116, съседи 61371.45.111, 61371.45.114, 61371.45.118, 61371.45.98/; 61371.45.118 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1031 кв. м, стар номер 045118, съседи 61371.45.111, 61371.45.116, 61371.45.119, 61371.45.98/; 61371.45.119 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 639 кв. м, стар номер 045119, съседи 61371.45.110, 61371.45.111, 61371.45.118, 61371.45.98/; 61371.45.15 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 411 кв. м, стар номер 045015, съседи 61371.45.1, 61371.45.16, 61371.45.17, 61371.45.2, 61371.523.321/; 61371.45.16 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 360 кв. м, стар номер 045016, съседи 61371.45.15, 61371.45.17, 61371.45.19, 61371.45.2/; 61371.45.17 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 451 кв. м, стар номер 045017, съседи 61371.45.1, 61371.45.15, 61371.45.16, 61371.45.18, 61371.45.19/; 61371.45.18 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 540 кв. м, стар номер 045018, съседи 61371.45.1, 61371.45.17, 61371.45.19, 61371.45.61/; 61371.45.19 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1169 кв. м, стар номер 045019, съседи 61371.45.16, 61371.45.17, 61371.45.18, 61371.45.2, 61371.45.20, 61371.45.60, 61371.45.61/; 61371.45.2 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 858 кв. м, стар номер 045002, съседи 61371.45.14, 61371.45.15, 61371.45.16, 61371.45.19, 61371.45.20, 61371.45.21, 61371.45.22, 61371.45.23, 61371.45.24, 61371.45.25, 61371.45.26, 61371.45.27, 61371.45.3, 61371.45.4, 61371.45.5, 61371.523.321, 61371.525.1, 61371.525.3, 61371.525.4, 61371.525.6/; 61371.45.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 900 кв. м, стар номер 045020, съседи 61371.45.19, 61371.45.2, 61371.45.21, 61371.45.59, 61371.45.60/; 61371.45.21 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 900 кв. м, стар номер 045021, съседи 61371.45.2, 61371.45.20, 61371.45.22, 61371.45.59/; 61371.45.22 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1080 кв. м, стар номер 045022, съседи 61371.45.2, 61371.45.21, 61371.45.23, 61371.45.57, 61371.45.58, 61371.45.59/; 61371.45.23 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 900 кв. м, стар номер 045023, съседи 61371.45.2, 61371.45.22, 61371.45.24, 61371.45.56, 61371.45.57/; 61371.45.54 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2428 кв. м, стар номер 045054, съседи 61371.45.25, 61371.45.26, 61371.45.27, 61371.45.53, 61371.45.55, 61371.45.64/; 61371.45.55 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 899 кв. м, стар номер 045055, съседи 61371.45.24, 61371.45.25, 61371.45.54, 61371.45.56, 61371.45.64/; 61371.45.56 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 899 кв. м, стар номер 045056, съседи 61371.45.23, 61371.45.24, 61371.45.55, 61371.45.57, 61371.45.64/; 61371.45.57 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 899 кв. м, стар номер 045057, съседи 61371.45.22, 61371.45.23, 61371.45.56, 61371.45.58, 61371.45.64/; 61371.45.58 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 899 кв. м, стар номер 045058, съседи 61371.45.22, 61371.45.57, 61371.45.59, 61371.45.64/; 61371.45.59 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1801 кв. м, стар номер 045059, съседи 61371.45.20, 61371.45.21, 61371.45.22, 61371.45.58, 61371.45.60, 61371.45.64/; 61371.45.60 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 898 кв. м, стар номер 045060, съседи 61371.45.19, 61371.45.20, 61371.45.59, 61371.45.61, 61371.45.62, 61371.45.63, 61371.45.64/; 61371.45.61 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 900 кв. м, стар номер 045061, съседи 61371.45.1, 61371.45.18, 61371.45.19, 61371.45.60, 61371.45.62/; 61371.45.62 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 630 кв. м, стар номер 045062, съседи 61371.45.1, 61371.45.60, 61371.45.61, 61371.45.63/; 61371.45.63 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 459 кв. м, стар номер 045063, съседи 61371.45.1, 61371.45.60, 61371.45.62, 61371.45.64/; 61371.45.64 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1217 кв. м, стар номер 045064, съседи 61371.45.1, 61371.45.42, 61371.45.43, 61371.45.44, 61371.45.45, 61371.45.46, 61371.45.47, 61371.45.48, 61371.45.49, 61371.45.50, 61371.45.51, 61371.45.52, 61371.45.53, 61371.45.54, 61371.45.55, 61371.45.56, 61371.45.57, 61371.45.58, 61371.45.59, 61371.45.60, 61371.45.63, 61371.45.65, 61371.45.67, 61371.45.68, 61371.45.69, 61371.45.70, 61371.45.72, 61371.45.73, 61371.45.74, 61371.45.75, 61371.45.76, 61371.45.77, 61371.45.78, 61371.45.79, 61371.45.80, 61371.45.81, 61371.45.82/; 61371.45.65 /с.Радилово, абщ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 271 кв. м, стар номер 045065, съседи 61371.45.1, 61371.45.64, 61371.45.66, 61371.45.67/; 61371.45.66 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 180 кв. м, стар номер 045066, съседи 61371.45.1, 61371.45.65, 61371.45.67, 61371.45.71/; 61371.45.67 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 360 кв. м, стар номер 045067, съседи 61371.45.64, 61371.45.65, 61371.45.66, 61371.45.68, 61371.45.71/; 61371.45.68 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 450 кв. м, стар номер 045068, съседи 61371.45.64, 61371.45.67, 61371.45.69, 61371.45.71/; 61371.45.69 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 450 кв. м, стар номер 045069, съседи 61371.45.64, 61371.45.68, 61371.45.70, 61371.45.71/; 61371.45.70 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 450 кв. м, стар номер 045070, съседи 61371.45.64, 61371.45.69, 61371.45.71, 61371.45.72/; 61371.45.71 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2158 кв. м, стар номер 045071, съседи 61371.45.1, 61371.45.66, 61371.45.67, 61371.45.68, 61371.45.69, 61371.45.70, 61371.45.72, 61371.45.97/; 61371.45.72 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 899 кв. м, стар номер 045072, съседи 61371.45.64, 61371.45.70, 61371.45.71, 61371.45.73, 61371.45.97/; 61371.45.73 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1351 кв. м, стар номер 045073, съседи 61371.45.64, 61371.45.72, 61371.45.74, 61371.45.91, 61371.45.97/; 61371.45.88 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2698 кв. м, стар номер 045088, съседи 61371.45.78, 61371.45.79, 61371.45.80, 61371.45.85, 61371.45.86, 61371.45.87, 61371.45.89, 61371.45.98/; 61371.45.89 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1802 кв. м, стар номер 045089, съседи 61371.45.77, 61371.45.78, 61371.45.79, 61371.45.88, 61371.45.90, 61371.45.98/; 61371.45.90 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2701 кв. м, стар номер 045090, съседи 61371.45.76, 61371.45.77, 61371.45.89, 61371.45.91, 61371.45.98/; 61371.45.91 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2430 кв. м, стар номер 045091, съседи 61371.45.73, 61371.45.74, 61371.45.75, 61371.45.76, 61371.45.90, 61371.45.92, 61371.45.97, 61371.45.98/; 61371.45.92 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 449 кв. м, стар номер 045092, съседи 61371.45.91, 61371.45.93, 61371.45.97, 61371.45.98/; 61371.45.93 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 540 кв. м, стар номер 045093, съседи 61371.45.92, 61371.45.94, 61371.45.97, 61371.45.98/; 61371.45.94 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 630 кв. м, стар номер 045094, съседи 61371.45.93, 61371.45.95, 61371.45.96, 61371.45.97, 61371.45.98/; 61371.45.95 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 448 кв. м, стар номер 045095, съседи 61371.45.1, 61371.45.94, 61371.45.96, 61371.45.98/; 61371.45.96 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 270 кв. м, стар номер 045096, съседи 61371.45.1, 61371.45.94, 61371.45.95, 61371.45.97/; 61371.45.97 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 2702 кв. м, стар номер 045097, съседи 61371.45.1, 61371.45.71, 61371.45.72, 61371.45.73, 61371.45.91, 61371.45.92, 61371.45.93, 61371.45.94, 61371.45.96/; 61371.45.98 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 867 кв. м, стар номер 045098, съседи 61371.45.1, 61371.45.104, 61371.45.105, 61371.45.107, 61371.45.110, 61371.45.114, 61371.45.116, 61371.45.118, 61371.45.119, 61371.45.87, 61371.45.88, 61371.45.89, 61371.45.90, 61371.45.91, 61371.45.92, 61371.45.93, 61371.45.94, 61371.45.95, 61371.45.99/; 61371.45.99 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 1800 кв. м, стар номер 045099, съседи 61371.45.1, 61371.45.100, 61371.45.104, 61371.45.98/; 61371.515.259 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ 141728 кв. м, стар номер 000259, съседи 61371.28.69, 61371.29.94, 61371.31.115, 61371.515.262, 61371.515.4, 61371.516.10, 61371.516.11, 61371.516.7, 61371.516.8, 61371.516.9, 61371.547.13, 61371.566.18/; 61371.518.10 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 998 кв. м, стар номер 518010, съседи 61371.518.15, 61371.518.4, 61371.518.6, 61371.518.8/; 61371.518.11 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 6200 кв. м, стар номер 518011, съседи 61371.518.15, 61371.518.17, 61371.518.19, 61371.518.20, 61371.518.3, 61371.518.5, 61371.518.7, 61371.518.9/; 61371.518.15 /с.Радилово, общ.Пещера, м. БЯЛАТА БРЕЗА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 33834 кв. м, стар номер 518015, съседи 61371.518.10, 61371.518.11, 61371.518.16, 61371.518.17, 61371.518.4, 61371.518.6, 61371.518.7, 61371.518.8, 61371.566.307/; 61371.518.16 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3224 кв. м, стар номер 518016, съседи 61371.518.15, 61371.518.17/; 61371.518.17 /с.Радилово, общ.Пещера, м. БЯЛАТА БРЕЗА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 66290 кв. м, стар номер 518017, съседи 61371.518.11, 61371.518.15, 61371.518.16, 61371.518.18, 61371.518.20, 61371.519.1, 61371.519.22, 61371.566.307, 61371.567.239, 61371.567.241/; 61371.518.2 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3401 кв. м, стар номер 518002, съседи 61371.518.3, 61371.518.4, 61371.518.5, 61371.518.7/; 61371.518.4 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 34282 кв. м, стар номер 518004, съседи61371.32.28, 61371.32.74, 61371.32.75, 61371.32.91, 61371.32.92, 61371.518.10, 61371.518.15, 61371.518.2, 61371.518.3, 61371.518.5, 61371.518.6, 61371.518.7, 61371.518.8, 61371.547.12, 61371.547.14, 61371.566.307/; 61371.518.5 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2883 кв. м, стар номер 518005, съседи 61371.518.11, 61371.518.2, 61371.518.3, 61371.518.4, 61371.518.7/; 61371.518.6 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 600 кв. м, стар номер 518006, съседи 61371.518.10, 61371.518.15, 61371.518.4, 61371.518.7/; 61371.518.7 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПЕЛИНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1929 кв. м, стар номер 518007, съседи 61371.518.11, 61371.518.15, 61371.518.2, 61371.518.4, 61371.518.5, 61371.518.6/; 61371.519.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7476 кв. м, стар номер 519001, съседи 61371.518.17, 61371.519.22, 61371.567.239/; 61371.519.11 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2983 кв. м, стар номер 519011, съседи 61371.519.22, 61371.519.7, 61371.519.9/; 61371.519.18 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1146 кв. м, стар номер 519018, съседи 61371.519.22/; 61371.519.19 /с.Радилово, общ.Пещера, м. БЯЛАТА БРЕЗА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 30355 кв. м, стар номер 519019, съседи61371.519.22, 61371.519.25, 61371.519.9/; 61371.519.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 4315 кв. м, стар номер 519020, съседи 61371.519.25/; 61371.519.22 /с.Радилово, общ.Пещера, м. БЯЛАТА БРЕЗА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 68834 кв. м, стар номер 519022, съседи 61371.518.12, 61371.518.13, 61371.518.14, 61371.518.17, 61371.518.20, 61371.519.1, 61371.519.11, 61371.519.12, 61371.519.18, 61371.519.19, 61371.519.2, 61371.519.25, 61371.519.7, 61371.519.9, 61371.567.239/; 61371.519.25 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 147478 кв. м, стар номер 519025, съседи 61371.519.19, 61371.519.20, 61371.519.21, 61371.519.22, 61371.519.24, 61371.519.27, 61371.519.9, 61371.520.1, 61371.520.124, 61371.520.2, 61371.520.238, 61371.520.3, 61371.520.4, 61371.520.5, 61371.520.6, 61371.520.7, 61371.520.9, 61371.521.42, 61371.567.239/; 61371.519.7 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 10048 кв. м, стар номер 519007, съседи 61371.519.11, 61371.519.2, 61371.519.22, 61371.519.9/; 61371.519.9 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОРИЩЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 31157 кв. м, стар номер 519009, съседи 61371.518.14, 61371.519.10, 61371.519.109, 61371.519.11, 61371.519.15, 61371.519.17, 61371.519.19, 61371.519.2, 61371.519.21, 61371.519.22, 61371.519.25, 61371.519.28, 61371.519.29, 61371.519.4, 61371.519.6, 61371.519.7/; 61371.520.144 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1051 кв. м, стар номер 000144, съседи 61371.45.1, 61371.520.145, 61371.520.152/; 61371.520.145 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 1377 кв. м, стар номер 000145, съседи 61371.45.1, 61371.520.144, 61371.520.152, 61371.526.24, 61371.526.46/; 61371.520.147 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 6251 кв. м, стар номер 000147, съседи 61371.520.151, 61371.520.206, 61371.526.36, 61371.538.10, 61371.538.11, 61371.538.12, 61371.538.17, 61371.538.20/; 61371.520.148 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ 109680 кв. м, стар номер 000148, съседи 61371.520.206, 61371.538.1, 61371.538.2, 61371.538.3, 61371.538.30, 61371.538.31, 61371.538.4, 61371.538.7/; 61371.520.15 /с.Радилово, общ.Пещера, м. БЯЛАТА БРЕЗА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 40944 кв. м, стар номер 000015, съседи 61371.520.1, 61371.520.124, 61371.520.2, 61371.520.3, 61371.520.4, 61371.520.5, 61371.520.6, 61371.520.7, 61371.520.8, 61371.521.42, 61371.523.9, 61371.524.1, 61371.524.2, 61371.524.5, 61371.524.6/; 61371.520.151 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7828 кв. м, стар номер 000151, съседи 61371.520.147, 61371.520.152, 61371.526.32, 61371.526.34, 61371.526.35, 61371.526.36, 61371.526.46, 61371.538.20/; 61371.520.152 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 1235 кв. м, стар номер 000152, съседи 61371.45.1, 61371.520.144, 61371.520.145, 61371.520.151, 61371.526.24, 61371.526.34, 61371.526.46, 61371.538.20, 61371.538.23, 61371.538.24/; 61371.520.206 /с.Радилово, общ.Пещера, м. КАПИЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 647700 кв. м, стар номер 000206, съседи 61371.520.101, 61371.520.102, 61371.520.103, 61371.520.132, 61371.520.147, 61371.520.148, 61371.520.204, 61371.520.207, 61371.520.320, 61371.520.988, 61371.526.21, 61371.526.23, 61371.526.25, 61371.526.27, 61371.526.28, 61371.526.29, 61371.526.30, 61371.526.31, 61371.526.33, 61371.526.35, 61371.526.36, 61371.526.37, 61371.526.44, 61371.528.1, 61371.528.3, 61371.528.4, 61371.528.6, 61371.528.7, 61371.534.20, 61371.534.204, 61371.534.43, 61371.534.47, 61371.534.55, 61371.534.6, 61371.534.60, 61371.534.66, 61371.534.70, 61371.538.1, 61371.538.12, 61371.538.13, 61371.538.24, 61371.538.31, 61371.538.4/; 61371.520.7 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2053 кв. м, стар номер 520007, съседи 61371.519.25, 61371.520.15, 61371.520.6, 61371.520.8, 61371.520.9/; 61371.520.8 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1780 кв. м, стар номер 520008, съседи 61371.520.15, 61371.520.7, 61371.520.9, 61371.521.42/; 61371.520.9 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1213 кв. м, стар номер 520009, съседи 61371.519.25, 61371.520.7, 61371.520.8, 61371.521.42/; 61371.521.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 5857 кв. м, стар номер 521001, съседи 61371.519.21, 61371.519.26, 61371.521.10, 61371.521.14, 61371.521.17, 61371.521.20, 61371.521.25, 61371.521.32, 61371.521.34, 61371.521.41, 61371.521.42, 61371.521.44/; 61371.521.10 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1458 кв. м, стар номер 521010, съседи 61371.521.1, 61371.521.28, 61371.521.41, 61371.521.44/; 61371.521.14 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 945 кв. м, стар номер 521014, съседи 61371.521.1, 61371.521.20, 61371.521.42/; 61371.521.17 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 602 кв. м, стар номер 521017, съседи 61371.521.1, 61371.521.25, 61371.521.28, 61371.521.41/; 61371.521.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 768 кв. м, стар номер 521020, съседи 61371.521.1, 61371.521.14, 61371.521.32, 61371.521.42/; 61371.521.25 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 548 кв. м, стар номер 521025, съседи 61371.521.1, 61371.521.17, 61371.521.28, 61371.521.34/; 61371.521.28 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2267 кв. м, стар номер 521028, съседи 61371.521.10, 61371.521.12, 61371.521.15, 61371.521.17, 61371.521.21, 61371.521.24, 61371.521.25, 61371.521.26, 61371.521.27, 61371.521.29, 61371.521.34, 61371.521.36, 61371.521.41, 61371.521.44,; 61371.521.32 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1596 кв. м, стар номер 521032, съседи61371.521.1, 61371.521.20, 61371.521.34, 61371.521.42, 61371.521.43; 61371.521.33 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 500 кв. м, стар номер 521033, съседи 61371.521.19, 61371.521.29, 61371.521.30, 61371.521.35, 61371.521.36, 61371.521.37; 61371.521.34 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 998 кв. м, стар номер 521034, съседи 61371.521.1, 61371.521.25, 61371.521.28, 61371.521.32, 61371.521.36, 61371.521.43; 61371.521.35 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 500 кв. м, стар номер 521035, съседи 61371.521.33, 61371.521.36, 61371.521.37, 61371.521.38; 61371.521.36 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1131 кв. м, стар номер 521036, съседи 61371.521.28, 61371.521.29, 61371.521.33, 61371.521.34, 61371.521.35, 61371.521.38, 61371.521.39, 61371.521.43/; 61371.521.38 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 766 кв. м, стар номер 521038, съседи 61371.521.35, 61371.521.36, 61371.521.37, 61371.521.39/; 61371.521.39 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 580 кв. м, стар номер 521039, съседи 61371.521.36, 61371.521.37, 61371.521.38, 61371.521.40, 61371.521.43/; 61371.521.41 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 326 кв. м, стар номер 521041, съседи 61371.521.1, 61371.521.10, 61371.521.17, 61371.521.28/; 61371.521.42 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 2142 кв. м, стар номер 521042, съседи 61371.519.21, 61371.519.24, 61371.519.25, 61371.519.26, 61371.520.15, 61371.520.8, 61371.520.9, 61371.521.1, 61371.521.14, 61371.521.20, 61371.521.32, 61371.521.43, 61371.524.4, 61371.524.5, 61371.524.6/; 61371.521.43 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГЕШЕВ КУТЕЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 12728 кв. м, стар номер 521043, съседи 61371.521.32, 61371.521.34, 61371.521.36, 61371.521.37, 61371.521.39, 61371.521.40, 61371.521.42, 61371.522.3, 61371.522.4, 61371.524.4, 61371.524.5, 61371.524.8/; 61371.523.10 с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 667 кв. м, стар номер 523010, съседи 61371.523.11, 61371.523.4, 61371.523.6, 61371.523.7, 61371.523.8/; 61371.523.11 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 667 кв. м, стар номер 523010, съседи 61371.523.11, 61371.523.4, 61371.523.6, 61371.523.7, 61371.523.8/; 61371.523.128 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 12511 кв. м, стар номер 000128, съседи 61371.523.9, 61371.526.45/; 61371.523.13 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 12511 кв. м, стар номер 000128, съседи61371.523.9, 61371.526.45/; 61371.523.14 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1000 кв. м, стар номер 523014, съседи 61371.523.15, 61371.523.9/; 61371.523.15 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2063 кв. м, стар номер 52301, съседи 61371.523.11, 61371.523.14, 61371.523.2, 61371.523.3, 61371.523.9/; 61371.523.2 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2600 кв. м, стар номер 523002, съседи 61371.523.15, 61371.523.3, 61371.523.9/; 61371.523.321 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3783 кв. м, стар номер 523321, съседи 61371.120.321, 61371.120.420, 61371.45.1, 61371.45.15, 61371.45.2, 61371.45.3, 61371.523.11, 61371.523.12, 61371.523.13, 61371.523.6, 61371.523.7, 61371.523.8, 61371.524.110, 61371.525.2, 61371.525.3, 61371.525.4, 61371.525.5, 61371.525.6, 61371.526.13, 61371.526.16, 61371.526.18, 61371.526.20, 61371.526.38, 61371.526.46/; 61371.523.6 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3266 кв. м, стар номер 523006, съседи 61371.523.10, 61371.523.11, 61371.523.12, 61371.523.321, 61371.523.4, 61371.523.7/; 61371.523.7 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 836 кв. м, стар номер 523007, съседи 61371.523.10, 61371.523.11, 61371.523.321, 61371.523.6, 61371.523.8/; 61371.523.8 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 675 кв. м, стар номер 523008, съседи 61371.523.10, 61371.523.11, 61371.523.13, 61371.523.321, 61371.523.7/; 61371.523.9 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 43801 кв. м, стар номер 523009, съседи 61371.520.124, 61371.520.15, 61371.520.236, 61371.523.11, 61371.523.128, 61371.523.14, 61371.523.15, 61371.523.2, 61371.523.3, 61371.524.2, 61371.524.5, 61371.526.45, 61371.526.46/; 61371.524.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3292 кв. м, стар номер 524001, съседи 61371.520.15, 61371.524.2, 61371.524.6/; 61371.524.6 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 1947 кв. м, стар номер 524006, съседи 61371.520.15, 61371.521.42, 61371.524.1, 61371.524.2, 61371.524.5/; 61371.525.6 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Овощна градина, площ 2084 кв. м, стар номер 525006, съседи 61371.45.2, 61371.523.321, 61371.525.1, 61371.525.2/; 61371.526.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1018 кв. м, стар номер 526020, съседи 61371.45.1, 61371.523.321, 61371.526.18, 61371.526.24/; 61371.526.24 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТАРА ПЪДАРНИЦА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3137 кв. м, стар номер 526024, съседи 61371.45.1, 61371.520.145, 61371.520.152, 61371.526.13, 61371.526.18, 61371.526.20, 61371.526.39, 61371.526.46/; 61371.535.10 /с.Радилово, общ.Пещера, м. КЛЮНКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 18313 кв. м, стар номер 535010, съседи 61371.531.1, 61371.531.17, 61371.531.39, 61371.534.68, 61371.535.1, 61371.535.3, 61371.535.5, 61371.535.6, 61371.535.7, 61371.535.8, 61371.535.9, 61371.536.174, 61371.536.19, 61371.536.21, 61371.546.162, 61371.546.27, 61371.546.28, 61371.546.29, 61371.546.32, 61371.546.33, 61371.546.34, 61371.546.35, 61371.546.36, 61371.546.37, 61371.546.38, 61371.546.39, 61371.546.40, 61371.546.41, 61371.546.42, 61371.546.43, 61371.546.44, 61371.568.10/; 61371.536.15 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1100 кв. м, стар номер 536015, съседи 61371.536.11, 61371.536.17, 61371.536.19, 61371.536.21/; 61371.536.17 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1243 кв. м, стар номер 536017, съседи 61371.536.15, 61371.536.19, 61371.536.21/; 61371.536.174 /с.Радилово, общ.Пещера, м. РАВНИЩЕТО, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 18057 кв. м, стар номер 000174, съседи 61371.178.323, 61371.535.1, 61371.535.10, 61371.535.2, 61371.536.1, 61371.536.10, 61371.536.13, 61371.536.16, 61371.536.18, 61371.536.19, 61371.536.195, 61371.536.2, 61371.536.20, 61371.536.21, 61371.536.4, 61371.536.6, 61371.536.9, 61371.537.30, 61371.568.108/; 61371.536.19 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 9678 кв. м, стар номер 536019, съседи 61371.535.10, 61371.536.11, 61371.536.12, 61371.536.14, 61371.536.15, 61371.536.17, 61371.536.174, 61371.536.18, 61371.536.20, 61371.536.21/; 61371.536.195 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 9678 кв. м, стар номер 536019, съседи 61371.535.10, 61371.536.11, 61371.536.12, 61371.536.14, 61371.536.15, 61371.536.17, 61371.536.174, 61371.536.18, 61371.536.20, 61371.536.21/; 61371.536.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3390 кв. м, стар номер 536020, съседи 61371.536.174, 61371.536.19/; 61371.536.21 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 9954 кв. м, стар номер 536021, съседи 61371.164.6, 61371.164.7, 61371.178.323, 61371.535.10, 61371.536.1, 61371.536.11, 61371.536.15, 61371.536.17, 61371.536.174, 61371.536.19, 61371.536.2, 61371.536.3, 61371.536.4, 61371.536.5, 61371.536.7, 61371.546.18, 61371.546.19, 61371.546.20, 61371.546.21, 61371.546.22, 61371.546.23, 61371.546.24, 61371.546.25, 61371.546.26, 61371.546.29/; 61371.537.10 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 500 кв. м, стар номер 537010, съседи 61371.537.13, 61371.537.15, 61371.537.17, 61371.537.18, 61371.537.6, 61371.537.9/; 61371.537.11 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2000 кв. м, стар номер 537011, съседи 61371.537.16, 61371.537.18, 61371.537.33, 61371.537.8, 61371.537.9/; 61371.537.12 /с.Радилово, общ.Пещера, м. МАЛКА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1500 кв. м, стар номер 537012, съседи 61371.537.13, 61371.537.14, 61371.537.15, 61371.537.5, 61371.537.7/; 61371.537.13 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 659 кв. м, стар номер 537013, съседи 61371.537.10, 61371.537.12, 61371.537.15, 61371.537.6, 61371.537.7/; 61371.537.14 /с.Радилово, общ.Пещера, м. МАЛКА ПОЛЯНА, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 5800 кв. м, стар номер 537014, съседи 61371.536.195, 61371.537.12, 61371.537.15, 61371.537.30, 61371.537.33, 61371.537.4, 61371.537.5/; 61371.537.15 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1200 кв. м, стар номер 537015, съседи 61371.537.10, 61371.537.12, 61371.537.13, 61371.537.14, 61371.537.17, 61371.537.19, 61371.537.33/; 61371.537.16 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1200 кв. м, стар номер 537015, съседи 61371.537.10, 61371.537.12, 61371.537.13, 61371.537.14, 61371.537.17, 61371.537.19, 61371.537.33/; 61371.537.17 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 300 кв. м, стар номер 537017, съседи 61371.537.10, 61371.537.15, 61371.537.18, 61371.537.19, 61371.537.33/; 61371.537.18 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 500 кв. м, стар номер 537018, съседи 61371.537.10, 61371.537.11, 61371.537.16, 61371.537.17, 61371.537.33, 61371.537.9/; 61371.537.19 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 680 кв. м, стар номер 537019, съседи 61371.537.15, 61371.537.17, 61371.537.33/; 61371.537.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОПАЛОВИ ЧЕРЕШИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2725 кв. м, стар номер 537020, съседи 61371.537.21, 61371.537.33/; 61371.537.21 /с.Радилово, общ.Пещера, м. РАВНИЩЕТО, м. ТОПАЛОВИ ЧЕРЕШИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3103 кв. м, стар номер 537021, съседи 61371.537.20, 61371.537.33/; 61371.537.23 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОПАЛОВИ ЧЕРЕШИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1400 кв. м, стар номер 537023, съседи 61371.537.22, 61371.537.24, 61371.537.25, 61371.537.33/; 61371.537.24 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОПАЛОВИ ЧЕРЕШИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1412 кв. м, стар номер 537024, съседи 61371.537.23, 61371.537.25, 61371.537.32, 61371.537.33,/; 61371.537.26 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОПАЛОВИ ЧЕРЕШИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2365 кв. м, стар номер 537026, съседи 61371.537.32, 61371.569.931/; 61371.537.27 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ТОПАЛОВИ ЧЕРЕШИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 8211 кв. м, стар номер 537027, съседи 61371.537.33/; 61371.537.3 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 4500 кв. м, стар номер 537003, съседи 61371.537.1, 61371.537.2, 61371.537.33, 61371.537.5, 61371.537.6, 61371.537.7, 61371.537.9/; 61371.537.32 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 8223 кв. м, стар номер 537032, съседи 61371.182.185, 61371.182.4, 61371.537.24, 61371.537.25, 61371.537.26, 61371.537.28, 61371.537.31, 61371.537.33, 61371.568.10, 61371.568.23, 61371.569.931/; 61371.537.33 /с.Радилово, общ.Пещера, м. РАВНИЩЕТО, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 316174 кв. м, стар номер 537033, съседи 61371.180.1, 61371.180.183, 61371.180.190, 61371.180.191, 61371.180.4, 61371.182.185, 61371.182.4, 61371.501.1059, 61371.501.2569, 61371.501.683, 61371.501.684, 61371.501.733, 61371.501.734, 61371.536.195, 61371.537.1, 61371.537.11, 61371.537.14, 61371.537.15, 61371.537.16, 61371.537.17, 61371.537.18, 61371.537.19, 61371.537.2, 61371.537.20, 61371.537.21, 61371.537.22, 61371.537.23, 61371.537.24, 61371.537.25, 61371.537.27, 61371.537.28, 61371.537.29, 61371.537.3, 61371.537.30, 61371.537.31, 61371.537.32, 61371.537.5, 61371.537.8, 61371.568.10/; 61371.537.4 /с.Радилово, общ.Пещера, м. МАЛКА ПОЛЯНА, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1750 кв. м, стар номер 537004, съседи 61371.537.14/; 61371.537.5 /с.Радилово, общ.Пещера, м. МАЛКА ПОЛЯНА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3025 кв. м, стар номер 537005, съседи 61371.537.12, 61371.537.14, 61371.537.3, 61371.537.33, 61371.537.7/; 61371.537.6 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1058 кв. м, стар номер 537006, съседи 61371.537.10, 61371.537.13, 61371.537.3, 61371.537.7, 61371.537.9/; 61371.537.7 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1191 кв. м, стар номер 537007, съседи 61371.537.12, 61371.537.13, 61371.537.3, 61371.537.5, 61371.537.6/; 61371.537.9 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЯМА ПОЛЯНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1374 кв. м, стар номер 537009, съседи 61371.537.10, 61371.537.11, 61371.537.18, 61371.537.2, 61371.537.3, 61371.537.6, 61371.537.8/; 61371.538.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 5286 кв. м, стар номер 538001, съседи 61371.520.148, 61371.520.206, 61371.538.2, 61371.538.3, 61371.538.4/; 61371.538.10 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1700 кв. м, стар номер 538010, съседи 61371.520.147, 61371.538.11, 61371.538.14, 61371.538.17, 61371.538.6, 61371.538.9/; 61371.538.11 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1100 кв. м, стар номер 538011, съседи 61371.520.147, 61371.538.10, 61371.538.12, 61371.538.13, 61371.538.17, 61371.538.6, 61371.538.9/; 61371.538.12 8с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1181 кв. м, стар номер 538012, съседи 61371.520.147, 61371.520.206, 61371.538.11, 61371.538.13/; 61371.538.13 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1100 кв. м, стар номер 538013, съседи 61371.520.206, 61371.538.11, 61371.538.12, 61371.538.4, 61371.538.5, 61371.538.6/; 61371.538.17 /с.Радилово, общ.Пещерам. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1122 кв. м, стар номер 538017, съседи 61371.520.147, 61371.538.10, 61371.538.11, 61371.538.14, 61371.538.20, 61371.538.29/; 61371.538.2 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2148 кв. м, стар номер 538002, съседи 61371.520.148, 61371.538.1, 61371.538.3/; 61371.538.20 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 4652 кв. м, стар номер 538020, съседи 61371.520.147, 61371.520.151, 61371.520.152, 61371.538.17, 61371.538.18, 61371.538.19, 61371.538.21, 61371.538.22, 61371.538.23, 61371.538.24, 61371.538.29/; 61371.538.3 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1760 кв. м, стар номер 538003, съседи 61371.520.148, 61371.538.1, 61371.538.2, 61371.538.4/; 61371.538.4 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 4277 кв. м, стар номер 538004, съседи 61371.520.148, 61371.520.206, 61371.538.1, 61371.538.13, 61371.538.3, 61371.538.5, 61371.538.7/; 61371.538.5 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ПОЖАРА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1850 кв. м, стар номер 538005, съседи 61371.538.13, 61371.538.4, 61371.538.6, 61371.538.7/; 61371.546.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1000 кв. м, стар номер 546001, съседи 61371.546.2, 61371.546.45, 61371.546.47/; 61371.546.153 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3719 кв. м, стар номер 000153, съседи 61371.10.156, 61371.10.16, 61371.10.17, 61371.10.18, 61371.120.321, 61371.508.123, 61371.534.68, 61371.546.155, 61371.546.16, 61371.546.162, 61371.546.17, 61371.546.47/; 61371.546.155 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Природна забележителност, площ 4231 кв. м, стар номер 000155, съседи 61371.10.13, 61371.10.18, 61371.120.321, 61371.45.1, 61371.546.15/ ; 61371.546.17 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 1796 кв. м, стар номер 546017, съседи 61371.546.153, 61371.546.162, 61371.546.27, 61371.546.28, 61371.546.31, 61371.546.45, 61371.546.47/; 61371.546.2 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1100 кв. м, стар номер 546002, съседи 61371.546.1, 61371.546.3, 61371.546.45, 61371.546.47/; 61371.546.25 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Овощна градина, площ 3000 кв. м, стар номер 546025, съседи 61371.536.21, 61371.546.24, 61371.546.26, 61371.546.45/; 61371.546.26 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1034 кв. м, стар номер 546026, съседи 61371.536.21, 61371.546.25, 61371.546.29, 61371.546.30, 61371.546.31, 61371.546.45/; 61371.546.29 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1112 кв. м, стар номер 546029, съседи 61371.535.10, 61371.536.21, 61371.546.26, 61371.546.28, 61371.546.30/; 61371.546.3 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1000 кв. м, стар номер 546003, съседи 61371.546.2, 61371.546.4, 61371.546.45, 61371.546.47, 61371.546.5; 61371.546.30 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1090 кв. м, стар номер 546030, съседи 61371.546.26, 61371.546.28, 61371.546.29, 61371.546.31/; 61371.546.31 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1924 кв. м, стар номер 546031, съседи 61371.546.17, 61371.546.26, 61371.546.28, 61371.546.30, 61371.546.45, 61371.546.47/; 61371.546.45 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 4940 кв. м, стар номер 546045, съседи 61371.164.1, 61371.164.3, 61371.164.8, 61371.164.9, 61371.546.1, 61371.546.13, 61371.546.17, 61371.546.18, 61371.546.19, 61371.546.2, 61371.546.20, 61371.546.21, 61371.546.22, 61371.546.23, 61371.546.24, 61371.546.25, 61371.546.26, 61371.546.3, 61371.546.31, 61371.546.46, 61371.546.47, 61371.546.5, 61371.546.6, 61371.546.8/; 61371.546.47 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ДЖУРКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 2368 кв. м, стар номер 546047, съседи 61371.120.321, 61371.546.1, 61371.546.10, 61371.546.11, 61371.546.12, 61371.546.13, 61371.546.14, 61371.546.153, 61371.546.16, 61371.546.17, 61371.546.2, 61371.546.3, 61371.546.31, 61371.546.4, 61371.546.45, 61371.546.6, 61371.546.7/; 61371.547.1 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЕМИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1954 кв. м, стар номер 547001, съседи 61371.547.14, 61371.547.2, 61371.547.3, 61371.547.5, 61371.547.6, 61371.547.7/; 61371.547.10 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СРЕДНИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7000 кв. м, стар номер 547010, съседи 61371.32.86, 61371.32.90, 61371.547.11, 61371.547.14/; 61371.547.11 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СРЕДНИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 6000 кв. м, стар номер 547011, съседи 61371.32.86, 61371.547.10, 61371.547.12, 61371.547.14/; 61371.547.12 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СРЕДНИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 5985 кв. м, стар номер 547012, съседи 61371.32.86, 61371.32.88, 61371.32.89, 61371.32.91, 61371.518.4, 61371.547.11, 61371.547.14/; 61371.547.13 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СРЕДНИЯ ЧАЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 27977 кв. м, стар номер 547013, съседи 61371.31.115, 61371.32.90, 61371.515.259, 61371.547.14, 61371.566.18/; 61371.547.14 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЕМИЯ ЧАЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3028 кв. м, стар номер 547014, съседи 61371.31.115, 61371.32.90, 61371.518.4, 61371.547.1, 61371.547.10, 61371.547.11, 61371.547.12, 61371.547.13, 61371.547.2, 61371.547.3, 61371.547.7, 61371.566.18, 61371.566.256, 61371.566.307/ ; 61371.547.4 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЕМИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2239 кв. м, стар номер 547004, съседи 61371.547.5, 61371.547.6, 61371.547.7, 61371.547.8, 61371.547.9/; 61371.547.6 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЕМИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1646 кв. м, стар номер 547006, съседи 61371.547.1, 61371.547.2, 61371.547.4, 61371.547.5, 61371.547.7, 61371.547.8/; 61371.547.7 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЕМИЯ ЧАЛ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 4046 кв. м, стар номер 547007, съседи 61371.547.1, 61371.547.14, 61371.547.4, 61371.547.6, 61371.547.9, 61371.566.307/; 61371.547.9 /с.Радилово, общ.Пещера, м. ГОЛЕМИЯ ЧАЛ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 2065 кв. м, стар номер 547009, съседи 61371.547.4, 61371.547.7, 61371.547.8, 61371.566.307/; 61371.566.307 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 13467 кв. м, стар номер 000307, съседи 61371.518.15, 61371.518.17, 61371.518.18, 61371.518.4, 61371.547.14, 61371.547.7, 61371.547.8, 61371.547.9, 61371.566.244, 61371.566.256, 61371.566.294, 61371.566.295, 61371.566.296, 61371.566.304, 61371.566.305, 61371.566.306, 61371.567.239, 61371.567.241/; 61371.569.930 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 30754 кв. м, стар номер 000930, съседи 56277.1.153, 56277.1.58, 56277.2.18, 56277.2.19, 56277.2.34, 56277.2.58, 61371.138.1, 61371.138.25, 61371.138.563, 61371.138.567, 61371.138.568, 61371.189.5, 61371.501.2500, 61371.501.2557, 61371.501.2569, 61371.569.921, 61371.569.931, 61371.570.899, 61371.570.919, 61371.570.920/; 61371.569.931 /с.Радилово, общ.Пещера, м. РАВНИЩЕТО, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 1466863 кв. м, стар номер 000931, съседи 6277.1.1, 56277.1.133, 56277.1.153, 56277.1.53, 56277.1.54, 56277.1.56, 56277.1.57, 56277.1.58, 61371.182.185, 61371.187.185, 61371.189.11, 61371.189.13, 61371.189.14, 61371.189.16, 61371.189.5, 61371.189.6, 61371.503.13, 61371.507.13, 61371.507.16, 61371.507.21, 61371.507.5, 61371.532.2, 61371.532.6, 61371.537.26, 61371.537.32, 61371.568.23, 61371.568.947, 61371.569.565, 61371.569.921, 61371.569.930, 61371.569.932/; 61371.570.899 /с.Радилово, общ.Пещера, м. СТОЛОВЕТЕ, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 578032 кв. м, стар номер 000899, съседи 61371.138.1, 61371.39.10, 61371.539.519, 61371.540.1, 61371.540.12, 61371.540.3, 61371.540.4, 61371.540.8, 61371.540.898, 61371.540.9, 61371.541.3, 61371.541.4, 61371.541.5, 61371.541.570, 61371.541.6, 61371.541.7, 61371.541.8, 61371.541.9, 61371.569.930, 61371.570.914, 61371.570.920/; 61371.570.919 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 13532 кв. м, стар номер 000919, съседи 56277.2.10, 56277.2.16, 56277.2.17, 56277.2.18, 56277.2.19, 56277.2.2, 56277.2.66, 61371.41.859, 61371.540.897, 61371.540.898, 61371.544.883, 61371.569.930, 61371.570.876, 61371.570.877, 61371.570.915, 61371.570.916, 61371.570.917, 61371.570.920/; 61371.570.920 /с.Радилово, общ.Пещера, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 7286 кв. м, стар номер 000920, съседи 61371.540.897, 61371.540.898, 61371.569.930, 61371.570.876, 61371.570.877, 61371.570.899, 61371.570.915, 61371.570.916, 61371.570.917, 61371.570.918, 61371.570.919/.