РЕШЕНИЕ № 386 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Мотиви: С Решение №336/27.01.2022 г. на Общински съвет - Пещера е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за периода 2022 г. В т.ІV, в подточка от 2 до 5 на Годишната програма са описани земеделски имоти, определени за отдаване под наем, както следва:
1.Поземлен имот с идентификатор 56277.2.326, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 010045, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Долна бялча", с площ 613 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.711, 56277.2.325, 56277.2.327, актуван с АОС №1048/01.11.2021 г.
2.Поземлен имот с идентификатор 56277.2.542, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 007060, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Потока", с площ 7362 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.539, 56277.2.540, 56277.2.533, 56277.2.487, 56277.2.543, актуван с АОС №753/13.04.2018 г.
3.Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1103, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 014040, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Войника", с площ 7946 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 56277.3.1098, 56277.3.1127, 56277.3.1099, 56277.3.1156, 56277.3.1152, 56277.3.1105, 56277.3.1125, 56277.3.1104, 56277.3.1106, 56277.3.1110, 56277.3.1108, 56277.3.1107, 56277.3.1113, 56277.3.1102, 56277.3.1101, 56277.3.1100, актуван с АОС №744/16.02.2018 г.

Гореописаните имоти са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. и са определени за отдаване под наем.


    Общинският съвет изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК , след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.11, чл.83 ал.1, т.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Пещера и чл.38, т.14 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, приета от Общински съвет - Пещера

Р Е Ш И :

І. Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на:
1.Поземлен имот с идентификатор 56277.2.326, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 010045, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Долна бялча", с площ 613 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.711, 56277.2.325, 56277.2.327, актуван с АОС №1048/01.11.2021 г., при начална тръжна годишна наемна цена 15,94 лв.
2.Поземлен имот с идентификатор 56277.2.542, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 007060, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Потока", с площ 7362 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.539, 56277.2.540, 56277.2.533, 56277.2.487, 56277.2.543, актуван с АОС №753/13.04.2018 г., при начална тръжна годишна наемна цена 191,41 лв.
3.Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1103, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 014040, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Войника", с площ 7946 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 56277.3.1098, 56277.3.1127, 56277.3.1099, 56277.3.1156, 56277.3.1152, 56277.3.1105, 56277.3.1125, 56277.3.1104, 56277.3.1106, 56277.3.1110, 56277.3.1108, 56277.3.1107, 56277.3.1113, 56277.3.1102, 56277.3.1101, 56277.3.1100, актуван с АОС №744/16.02.2018 г., при начална тръжна годишна наемна цена 270,16 лв.
ІІ.Вид на процедурата - публични търгове с явно наддаване.
ІІІ.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена за всеки от имотите.
ІV. Срок на договорите за наем – 5 години.
V. В случай, че бъдат подадени искания за предоставяне на някои от гореописаните имоти по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ договорите за наем за тези имоти ще бъдат прекратени предсрочно вследствие на решение на Общинския съвет в изпълнение на §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, което условие да се включи като клауза в договорите за наем.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Дистанционно: -
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера