РЕШЕНИЕ № 385 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Пещера за периода 01.01.2022г до 31.12.2022г., в точка 2. Предложение за продажба на земи. Даване съгласие за продажба и определяне на продажната цена.


Мотиви:

В Община Пещера е постъпило писмено искане с вх. № 30-2395-5/19.04.2022г. и свързано със закупуване на земеделска земя. Искането е направено от дружествата, които подготвят инвестиция за изграждане на соларни централи върху тези имоти и с които общината повече от половин година работи активно в посока учредяване право на строеж. Видно от мотивите изложение в писмото дружествата, въз основа на Решения на общински съвет са извършвали категоризация на имотите, започната е подготовката на подробен устройствен план, както и има предварителното съгласие на общинския съвет за учредяване право на строеж и сключен предварителен договор за същото. Инвеститорите са получили положително становище за присъединяване на мощности към електрическата мрежа. Към този момент проекта върви в нормални темпове, но след създалите се обстоятелства около енергозависимостта на РБългария, развитието на инвестиции свързани с изграждане на съоръжения за създаване на електроенергия от възобновяеми източници нараснаха многократно, а енергийната ни система има определен обем от мегавати, който може да присъедини. За подписване на предварителен договор с държавното дружество Енергиен Системен Оператор ЕАД за присъединяване на мощности е необходимо собственост или вещни права за построяване на слънчевата електроцентрала. За да се учреди право на строеж в тези имоти, е нужно да влезе в сила подробен устройствен план, който е на етап геодезия и до окончателния вариант, приемане от общински съвет и влизането му в сила ще мине поне 6 месеца, а до учредяване на право на строеж още два или реален договор за учредено право на строеж може да има след около 8 месеца. Този времеви период в тази динамична и конкурентна среда, може да доведе до невъзможност за присъединяване към мрежата и съответно целия проект да не се реализира от този факт. В конкретния случай, реализацията на инвестицията зависи дали дружеството ще има подписан предварителен договор за присъединяване към електропреносната мрежа. Отделно са изложили и становище, че е необходимо изграждане на подстанция в имотите, която трябва да се прехвърли безвъзмездно на ЕСО ЕАД, както строежа, така и земята. Предлагат и са съгласни да закупят имотите и риска от реализиране на проекта да остане за тях. След направените искания са получени становища от специалистите в общинска администрация, че подробен устройствен план влязъл в сила по рано от 6 месеца от настоящия момент е много трудно да се осъществи, само съгласувателните процедури и становищата от операторите като ВиК, телекомуникационните оператори, доставчиците на електроенергия ще отнемат 2 месеца, като след приемане на решението за одобрение на ПУП, трябва да се обнародва в държавен вестник и след месец вече влиза в сила. До този момент всички заедно работихме в една посока реализация на тази инвестиция, към която все още има интерес. Възможността да не се осъществи зависи от сключване на договор за присъединяване и запазване на мощност. Изцяло в интерес на Община Пещера е подпомагането на такива инициативи, инвестиционни проекти и създаване на условия за енергия от възобновяеми източници. Имотите представляват изоставени земи със скала, като са непродуктивни. До този момент не са имали категория и никога не са използвани за приход на Общината, защото не е имало интерес за развитие на селско стопанство или друг вид дейност свързана със земеделието. Относно цената за продажба, е предложено да бъде по висока от пазарната, поради факта, че пазарната се определя от определени характеристики, които видно тази земя е с много лоши показатели, но инвестицията която ще се извърши завишава стойността и. Относно процедурата за продажба. В настоящия случай имаме изцяло припокриваме с хипотезата на чл. 83, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, а именно тук освен цената има специфични изисквания към сделката, върху имотите да за създаде фотоволтаична централа и да се реализира определена инвестиция, която ще генерира ежегодни приходи на общината от местен данък и такса смет за подстанцията, допълнително дейности и работници по изграждането на централата, както и необходимостта от поддръжка на терените в състояние годно за функциониране на слънчевата инсталация, охрана и не на последно място инвестиция която няма да замърсява околната среда.


   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 83, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Извършва допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имот – общинска собственост на Община Пещера за периода 01.01.2022 – 31.12.2022г. в т. 2 предложение за продажба на земи, със следните имоти:
- Поземлен имот 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
- Поземлен имот 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
- Поземлен имот 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
- Поземлен имот 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
- Поземлен имот 61371.520.132, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 271 862 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10
- Поземлен имот 61371.567.227, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 68 828 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10. - Поземлен имот 61371.520.148, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 109 680 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 305936лв.
3. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 254351 лв.
4. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 174854лв.
5. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 113 383лв.
6. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.520.132, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 271 862 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 217490лв.
7. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.567.227, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 68 828 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 55063лв.
8. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 61371.520.148, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 109 680 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, чрез публично оповестен конкурс, одобрява пазарна цена на имота да е в размер на пазарната оценка, но определя началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 87744лв.
9. Определя размера на депозита за участие да е в размер на 80 % от началната конкурсна цена.
10. Определя да се заложи в конкурсната процедура, имотите да се ползват за изграждане на фотоволтаични централи.
11. Дава съгласие при провеждане на конкурсната процедура, Кмета на община Пещера да извърши продажба на имотите, като ги обособи в позиции и за имотите да се участва заедно а не поотделно, като позициите да са съобразно постъпилите инвестиционни намерения.
12. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се определя 80 % от постъпленията от продажбата на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Дистанционно: -
Гласували: 19
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": 1
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 2

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера