РЕШЕНИЕ № 384 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Отмяна на Решение № 367 от Протокол № 36/31.03. 2022 г. на Общински съвет гр.Пещера.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 367 от Протокол № 36/31.03. 2022 г. на Общински съвет гр.Пещера, със всички произтичащи от него правни последици.
2. Настоящето Решение е неразделна част от Решение № 367 от Протокол № 36/31.03. 2022 г. на Общински съвет гр.Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Дистанционно: -
Гласували: 20
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера