РЕШЕНИЕ № 382 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от централния бюджет на Република България за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на постоянните комисии и във връзка с подготовката и внасянето на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312" и на основание чл. 21, ал, 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг, чл.104, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, чл.1 от Постановление 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване и чл. 41 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. след станалите разисквания,


РЕШИ:


1. Упълномощава кмета на община Пещера да поеме краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. при следните основни параметри:
 максимален размер на дълга – до 464 855 лв.
 валута на дълга – български лева /BGN/;
 вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 начин на обезпечаване - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019 г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 условия за погасяване:
- срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателното плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
- максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
- такси, комисионни и други – не се дължат;
- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите.
2. Възлага на кмета на Община Пещера да подаде писмена заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Дистанционно: -
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера