РЕШЕНИЕ № 381 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2021 година и доклад за общинския дълг

    Общинският съвет след като изслуша отчета на бюджета за 2021 г. и доклада за общинския дълг на община Пещера на кмета на общината, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания, във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл.51 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера и чл. 9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21, ал.1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Приема отчета на бюджета на Община Пещера за 2021 г., форма B3_2021 по приходите и разходите придружен с доклад и:
- приложение № 1 – справка за разпределение на касовите приходи по бюджета на общината към 31.12.2021 г.
- приложение № 2 – справка за разпределение на разходите по функции към 31.12.2021 г.
- приложение № 3 – справка за разпределение на разходите по параграфи по бюджета на общината към 31.12.2021 г.
- приложение № 4 – разчета и отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи, финансирани с целеви и собствени бюджетни средства и средства от Европейския съюз на общината към 31.12.2021 г.
- приложение № 5 – отчет на средства от ЕС към 31.12.2021 г.
- приложение № 6 – отчет на ОП „ЧПОИ" към 31.12.2021 г.
- приложение № 7 – отчет на ОП „Обредни дейности" към 31.12.2021 г.
- приложение № 8– отчет на ОП „Паркинги и пазари" към 31.12.2021 г.
- приложение № 9 – отчет на изплатените просрочени задължения към 31.12.2021 г.
2. Приема Доклада за годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Дистанционно: -
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера