РЕШЕНИЕ № 380 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Пещера за 2021 г.

   Общинският съвет като след като изслуша Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Пещера за 2021 г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

    Приема Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Пещера за 2021 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Дистанционно: -
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера