РЕШЕНИЕ № 366 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

   Относно: участие в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България"

Мотиви: На 10.03.2022 г. на среща при Областния управител на Област Пазарджик във връзка с активизиране на процеса по създаване и развитие на доброволните формирования е представена дейността на сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България". Сдружението е регистрирано през 2014 г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Членове на сдружението са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Националното сдружение на общините в Република България", общини с регистрирани доброволни формирования и физически лица - доброволци.
Предметът на дейност на сдружението е:
- Обединяване и координиране дейността на доброволци от регистрираните доброволни формирования, физически и юридически лица за участие в дейността по защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации;
- Осъществяване взаимодействието на доброволните структури, включени в Сдружението с държавни, областни, общински и неправителствени организации в работата по превенция за недопускане възникването, реагирането и ликвидирането на последиците от бедствия, пожари и други извънредни ситуации;
- изработване, участие и изпълнение на проекти, финансирани от национални и чуждестранни институции;
- изработване и разпространение на информационни и образовалтелни материали;
- организиране на образователни и демонстрационни кампании;
- набиране на средства във фондове и разпределянето им за дейности по превенция и защита при пожари, бедствия и други извънредни ситуации;
- организиране и участие в конференции, симпозиуми, семинари, курсове, срещи и др.
- осъществяване на контакти и партньорство с доброволчески организации от различни страни.
През 2016 г. Община Пещера е регистрирала доброволно формирование „Пещера" и може да бъде приета за член на Сдружението, като може да се разчита на методическа и експертна помощ във връзка с дейността на доброволното формирование, преференции при закупуване на екипировка и при сключването на задължителните застрахователни договори, подобряване на оборудването и др.
Общинският съвет като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.15 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Пещера в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България".
2. Одобрява Устава на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България".
3. Дава съгласие за внасяне на годишен членски внос в размер на 120.00/сто и двадесет/ лева.
4. Определя за представител на Община Пещера в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България" Кмета на Община Пещера.
5. Възлага на Кмета на Община Пещера в изпълнение на решението да подаде писмено заявление за членство до Управителния съвет на Сдружението.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Дистанционно: -
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера