РЕШЕНИЕ № 365 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

  ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2022 г.

   Общинският съвет като изслуша Годишната програмата за развитие на читалищната дейност в Община Пещера през 2022 г., взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и чл.21, ал.2, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

   Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2022 година.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Дистанционно: -
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера