РЕШЕНИЕ № 364 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

   ОТНОСНО: Приемане на Спортния календар на Община Пещера за 2022 година

   Общинският съвет, след като изслуша докладната записка за Спортния календар на Община Пещера за 2022 г., взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

Приема Спортния календар на Община Пещера за 2022 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Дистанционно: -
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера