РЕШЕНИЕ № 359 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.02.2022 год., Протокол № 35

  Относно:Даване на разрешение за изработване проект за ПУП-ПП за определяне на сервитутната зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07, находящо се част от поземлен имот с идентификатор 87825.1.199 /местен път/ по КККР на с.Свети Константин, общ.Пещера

Мотиви: Обекта се намира в северната част на землището на с.Свети Константин, в административните граници на общ.Пещера, обл. Пазарджик на общински път № PAZ 1181 ДОРКОВО-КОСТАНДОВО-ЛЕТ."СВЕТИ КОНСТАНТИН", при км. 29+050. През последните години след проливни дъждове и снеговалежи свлачището се активира и създава трудности при преминаването на превозни средства в този участък на пътя. Това налага да се предприемат действия за изграждане на съоръжения за укрепване на свлачището, което изисква и изработването на ПУП-Парцеларен план. ПУП ще бъде изработен в рамките на поземлен имот с идентификатор 87825.1.1991 по КККР на с.Свети Константин. С изработването на ПУП-ПП се определя сервитутната зона за укрепване на свлачището в този район. Общо засегната съгласно предварителната проектна разработка площ върху, която ще бъде разположена новопроектираната сервитутна зона е 0,515 дка.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И :

   Разрешава изработване проект за ПУП-ПП за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07 на общински път № PAZ 1181 ДОРКОВО-КОСТАНДОВО-ЛЕТ."СВЕТИ КОНСТАНТИН" в участък II при км. 29+050 в поземлен имот с идентификатор 87825.1.1991 по КККР на с.Свети Константин, общ.Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Дистанционно: -
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера