Съобщение Печат

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020г.