Съобщение Печат

Мероприятие ‚Първа копка“ РЗ

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „ Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера” на 30.05.2017г. от 15.00 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .