Съобщение Печат
Енергийна ефективност - ЛОТ-5

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5” на 21.03.2018 г. от 18:00 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.