Съобщение Печат
Енергийна ефективност - ЛОТ-5

Мероприятие „Първа копка“ ЛОТ 5

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5” на 30.05.2017г. от 16.30 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .