Съобщение Печат

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 4” на 03.08.2018 г. от 17:30 часа на ул. „Беглика“ № 6, блок Букет, ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.