Съобщение Печат

      Мероприятие „Първа копка“ ЛОТ 4

            Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4” на 25.07.2017г. от 17:30 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .