Съобщение Печат
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” на 15.03.2018 г. от 17:30 часа на адрес: гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ № 33 и 33А проведе публично събитие „Рязане на лента“.