Съобщение Печат

На  14.09.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-14за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „С.И.Т.“ ООДза реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 1 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Бор“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 1.

Стойността на договора е 217 666,52 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.