Обявление Печат
Петък, 01 Октомври 2021г. 16:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 717/30.09.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредено право на преминаване на част от поземлени имоти с идентификатори 56277.3.399, с начин на трайно ползване – Пасище и 56277.3.428 с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя по КККР на гр.Пещера в местност „Дъбравата”.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.