О Б Я В Л Е Н И Е - Заповед № 392 Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Юни 2022г. 00:00ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 392/15.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.1698 /м.Широките ливади, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Стадион, площ 37644 кв.м, стар номер 024029, парцел IV-Спортен терен/, 56277.4.635 /м.Широките ливади, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Стадион, площ 1001 кв.м, стар номер 024029, парцел IІ-Спортен терен/ и 56277.4.636 /м.Широките ливади, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Стадион, площ 1000 кв.м, стар номер 024029, парцел IІІ-Спортен терен/ и част от обслужващ път в един имот, за който е отреден УПИ IІ-Спортен терен, 1698, 635, 636 по КККР на гр.Пещера. Площта на новообразувания УПИ IІ-Спортен терен, 1698, 635, 636 е 39785 кв.м.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.