О Б Я В Л Е Н И Е - Заповед № 400 Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 22 Юни 2022г. 15:53ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 400/21.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането и обединяване на УПИ I-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.1), УПИ II-170002, за производсвена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.7), УПИ III-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.9), УПИ IV-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.4), УПИ V-000017, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.5), УПИ VII-170002, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.8), УПИ VIII-170003, за производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност (поземлен имот с идентификатор 36124.170.10) и УПИ VI-000017, за инфраструктура (поземлен имот с идентификатор 36124.170.6) с оглед обособяване на нов УПИ I-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с отреждане “За производствена, складова дейност и фотоволтаична централа” с площ от 183 818 кв.м. Ocтаналата част от УПИ VI-0017, 3a инфраструктура се преобразува в нов II-6, За инфраструктура.      Запазва се устройствена зона Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10,00 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.