СЪОБЩЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Юни 2022г. 11:10ч.

   На 20.06.2022 г. в заседателната зала на Община Пещера се проведе информационна среща по обявената със заповед на Кмета на Община Пещера процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. През 2022г. Общинския фонд ще подкрепи проектни предложения на кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.
   Предоставянето на финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им и генериране на нови общностни идеи за подобряване на жизнената среда. Сред основните цели на процедурата са: осигуряване на условия за активно гражданско участие в благоустрояване и поддръжка на зелени площи - общинска собственост; насърчаване развитието на местните инициативи и доброволчество, както и повишаване качеството на живот, стимулиране на гражданската активност, водене на здравословен начин на
живот и социално общуване.
   Присъстващите потенциални бенефициенти – представители на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища, сдружения на собствениците по ЗУЕС и образователни институции бяха запознати с   възможностите за кандидатстване по процедурата, критериите за оценка на проектните предложения, начина на изпълнение и отчитането им.
   Крайният срок за кандидатстване е 27.06.2022 г.