СЪОБЩЕНИЕ - Заповед №393 Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 20 Юни 2022г. 16:37ч.

СЪОБЩЕНИЕ


   Във връзка със Заповед №393 от 20.06. 2022г. на Кмета на Община Пещера, и на основание чл.64 от Закона за лечебните растения и чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и ал. 3 от Закона за лечебните растения и чл.35, ал.2, т.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера, е забранено:

   1. Събирането на липов цвят с цел стопанска дейност в земи – общинска собственост, от поземленият фонд и населените места на Община Пещера, както и от територии в строителните граници на населените места – общинска собственост , независимо от предназначението им, да се осъществява единствено с позволително, издадено от Община Пещера и заплатена такса за добитото количество
   2. Не се изисква позволително за събиране на липов цвят за лични нужди- до 0,50 кг. Свеж липов цвят, събран в рамките на един ден от едно лице.
   3.Брането на липов цвят в частен имот да се извършва след декларирано съгласие от собствениците.


   1. /Отсичане и кастрене на липови дървета, независимо от собствеността им, без разрешение на Община Пещера.
   2. /Повреждане и чупене на клони на липови дървета.
   3. /Бране на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища на територията на общината.
При констатирани нарушения виновните лица да бъдат санкционирани съгласно чл.76г от Закона за лечебните растения и чл.52, ал.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера.
Заповедта важи за вегетационния сезон 2022г.

Общинска администрация