Информационна среща за предоставяне на финансова подкрепа Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Юни 2022г. 13:17ч.

Община Пещера организира информационна среща във връзка с обявената открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на

финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа наместниинициативи.

Срещата ще се проведе на 20.06.2022 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Пещера.

През 2022г. чрез финансиране от Общинският фонд за подкрепа наместниинициативи ще бъдат подкрепени проектни предложения на кандидати в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.

Работата на Фонда насърчава реализацията на качествени местни инициативи предоставени под формата на проектни предложения при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.

Допустими кандидати:

Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност,

а именно:

Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в общественаполза;
Читалища по реда на ЗНЧ;
Домсъвети по реда наЗУЕС – Сдружения на собствениците;
Местни културни и образователниинституции.