Списък с оценен и класиран кандидат Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 30 Май 2022г. 07:47ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“


по ред
Трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ
(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Василка Атанасова Попова 6 точки

   Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ......................................                                                                                                                                                                                                                                              (Елена Рядкова)  

        Дата: ......................................