ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак Печат

а/Документи за сключване на граждански брак

б/Документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден

Необходими документи:

Заявление и декларации за сключване на граждански брак

Документи за самоличност

Медицински свидетелства

Квитанция за платена такса

Такса:

а/Документи за сключване на граждански брак- 20 лв.

б/Документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден-40 лв.

Основание: Чл.40, ал.1  и чл.53 от Закона за гражданската регистрация