ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Печат

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност на наследник
Удостоверението се получава лично от наследник или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 3 лв., 6 лв., 9 лв.
Основание: Чл.40,ал.1 и от Закона за гражданската регистрация