ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път Печат

Необходими документи:

Документ за самоличност на наследник
Удостоверението се получава лично от наследник или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 1 ден
Такса: Не се таксува
Основание: Чл.40,ал.1 и чл.88,ал.1 от Закона за гражданската