ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат Печат

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност
Квитанция за платена такса
Удостоверението се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 3 лв., 6 лв., 9 лв.
Основание: Чл.88, ал.1  от Закона за гражданската регистрация