ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал Печат

Необходими документи:

Документи за самоличност

Срок за изпълнение: след сключване на гражданския брак
Основание: Чл.40, ал.1  и чл.53 от Закона за гражданската регистрация