ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ Печат

Необходими документи:

Заявление по образец

Препис от съдебно решение, заверено от чуждестранния съд, който го е постановил.
Удостоверение от същият съд, че решението е влязло в законна сила /ако не е упоменато в самото решение/
Нотариално заверена декларация с подписа на лицето, с която се декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т.3, т.4 от КМЧП.
Чуждестранните документи трябва да бъдат легализирани или снабдени с “Апостил”, ако това е необходимо в зависимост от държавата от която произхождат. Да са снабдени с превод на български език, заверен от Министерство на външните работи на Република България.

Срок за изпълнение: 5 дни, 10 дни
Такса: 80 лв-бърза услуга, 40 лв.-обикновена услуга

Основание: чл.118,ал.1 от Кодекса за международното частно право

Attachments:
Download this file (GRAO-19.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./]36 Kb