ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал Печат

Необходими документи:

Документ за самоличност на родител
Удостоверението се получава лично от родител или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни след раждането на детето
Такса: Не се таксува
Основание: Чл.63, ал.6 и чл.40,ал.1 от Закона за гражданската регистрация