ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение Печат

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност
Квитанция за платена такса
Удостоверението се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни ,24 часа
Такса: 3 лв.-обикновена поръчка, 6 лв.-бърза поръчка, 9 лв-експресна поръчка
Основание: Чл.24,ал.2 и чл.106  от Закона за гражданската регистрация