ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници Печат

Необходими документи:

Документ за самоличност на наследник
Молба-декларация
Удостоверение за наследници/на починали такива/ с постоянен адрес в друго населено място
Квитанция за платена такса
Удостоверението се получава лично от наследник или от упълномощено лице.

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 3 лв.-обикновена услуга, 6 лв.-бърза услуга, 9 лв-експресна услуга
Основание: Чл.24,ал.2 и чл.106,ал.1,т.1 от Закона за гражданската регистрация