ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име Печат

Необходими документи:

Нотариално заверено заявление по образец
Документ за самоличност
Квитанция за платена такса /таксува се новото удостоверение/

Срок за изпълнение:

30 дни за решение на кмета
3 дни за уведомяване на лицето
7 дни за отбелязване в акта за раждане

Такса: без такса
Основание: Чл.19а от Закона за гражданската регистрация