Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ
Проекти


Информационна среща на 16.05.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 16.05.2023 г. от 9:30 ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе информационна среща на тема "Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР".
Срещата е отворена за всички желаещи да присъстват.
Информационните срещи се провеждат в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
Покана за конференция на 15.05.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 15.05.2023 в 17:30 ч. ще се проведе информационна конференция във връзка със сключен Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
• Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;
• Обучение на местни лидери и заинтерисовани страни;
• Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която включва консултиране на местната общност във връзка с подготовката нта стратегията;
• Проучвания и анализи на територията;
• Създаване и поддържане на електронна страница;
• Закупуване на оборудване.

По проекта се предвижда да бъде създадена местна инициативна група (МИГ) на териториите на общините Пещера и община Брацигово.
Със създаването на МИГ ще бъдат предприети редица мерки за създаване на Стратегия за местно развитие, чрез включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, както и за подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на територията на община Пещера и община Брацигово.
Разработването на стратегията предопределя изпълнението на проучвания и анализи на територията, които ще допринесат продуктивно за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ на местно ниво.
По проекта се предвиждат обучения на местни лидери и заинтересовани. С изпълнението на предвидените анализи, проучвания и обучения, ще бъде създадена стратегия за развитие на региона, която ще бъде популяризирана чрез редица информационни събития и средства за информация и комуникация.

 
RuralYouthFuture Печат Е-поща
Проекти - RuralYouthFuture
   От 1-ви март 2023 г. стартира проект RuralYouthFuture „Подобряване ролята на младежките политики за устойчиво развитие на селските региони“, съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027 и с продължителност от 4 години.

   Кризата с COVID19 оказа голямо влияние върху живота на младите хора. Увеличаването на нивата на безработица от 2020 г. е по-осезаемо за младите хора, отколкото за други възрастови групи. Пандемията също така постави и няколко предизвикателства, като нови форми на работа, базирани на дигитални методи, създавайки повишено търсене на нови умения и компетенции. Този нов сценарий представлява голямо предизвикателство във все по-обезлюдяващите се селски райони и райони със застаряващо население, където младите хора са в неравностойно положение по отношение на професионалното обучение, цифровите умения и възможностите за работа.

   Проект RuralYouthFuture има за цел да подобри ефективността на политиките за младежка заетост, подпомагайки по този начин устойчивото развитие на селските райони. Ще бъдат разгледани шест политически инструмента на общинско, регионално и национално равнище, за да се посрещне общото предизвикателство: да се отговори на нуждите на младите хора в малките европейски общини, като се намали неравенството с връстниците им от градовете и се противодейства на застаряването и нарастващото обезлюдяване. Ще бъдат споделени различни подходи чрез междурегионални дейности за обмен на опит с цел разработване на общи решения. В това партньорство са включени публични органи, публични институции и организации с нестопанска цел от 7 държави (Испания, България, Словения, Латвия, Португалия, Естония и Белгия), представляващи широк спектър от дейности. Те ще търсят адекватни и устойчиви решения за намаляване равнищата на младежката безработица и ще насърчават достъпа до нови възможности, и по-специално дигиталните умения и нови форми на работа, произтичащи от пандемията. Това ще бъде ключов елемент за стимулиране развитието на селските райони, както и за задържане и привличане на млада и квалифицирана работна ръка в селските райони. Планираните дейности за обмен на знания и опит също така ще повишат капацитета на екипите, създаващи политики, свързани с програмите и инициативите за младежка заетост в селските райони, за да останат младите хора в своите райони, избягвайки неравенството и изтичането на мозъци, с повече възможности за работа и по-добри условия на труд.

   От българска страна, пилотна община ще бъде Община Пещера, която ще инициира местни дебати по темата, чрез организиране на група от заинтересовани лица от Общината и региона на Област Пазарджик, а като технически партньор, ще се включи сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Център за устойчивост и икономическо развитие“.

   В следващите етапи на проекта ще бъде публикувана допълнителна информация относно предстоящите събития по проекта, включително официалния сайт, резултати и полезна информация достъпна за всички заинтересовани лица.
 
Проект:№ BGENVIRONMENT-4.004-0014 Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

Gerb Peshteraweb logo ILN

Проект:
№ BGENVIRONMENT-4.004-0014

„Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки

за успешна адаптация към климатичните промени

на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.
Основната цел е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата;

Проектът се изпълнява съвместно от Община Пещера (бенефициент), Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, "Супрас" – Норвегия и Сдружение "Съюз за България„.

Специфични цели на проекта:

 • Увеличена компетентност на общинските служители за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
 • Прилагане на пилотни мерки в 4-те общини за намаляване и ограничаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата;
 • Повишена енергийна ефективност на 5 общински сгради (чрез ВЕИ);
 • Подобрено сътрудничество между организации от Норвегия и България;
 • Обменен опит и добри практики с Норвегия;
 • Анализирани и оценени общински документи и мерки, свързани с климата.

Управлението на проекта ще се осъществява изцяло със собствени човешки ресурси на бенефициента и партньорите.

Планирани са следните дейности за изпълнение на проекта:

 • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени (Д2) - Дейността предвижда провеждане на 3-дневно обучение на общински служители от 4-те общини. Основната цел на обучението ще е изграждане на институционален капацитет в областта на борбата с изменения на климата, стратегическото планиране и прилагане на адекватни мерки за адаптация към измененията на климата. В обучението ще вземат участие 20 служители, по 5 експерта от всяка община партньор;
 • Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязаните мерки за адаптация към изменението на климата (Д3) - Дейността предвижда да се направи анализ и оценка на стратегическите планове на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча, касаещи политики, действия и мерки, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. Информацията от изпълнението на текущата дейност ще бъде представена на норвежкия партньор с цел обвързването й с анализа относно добри практики от Норвегия (Дейност 4), които могат да бъдат приложени в България (включително по отношение на включването им в стратегическите общински планове);
 • Разпространяване на добри практики - подготвителна фаза - придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорството с Норвегия - В текущата дейност Норвежкият партньор - СУПРАС ще изготви доклад, съдържащ добри практики от норвежкия опит за внедряване на мерки за намаляване на емисиите и адаптиране към климатичните промени, приложими за 4-те общини-партньори в сектори като енергетика, разделно събиране на отпадъци, разумно използване на природни ресурси и опазване на околната среда, както и дейности за намаляване на вредните емисии от парникови газове и подобряване качеството на атмосферния въздух. В доклада ще има предложения как описаните добри практики могат да бъдат адаптирани в общините-партньори.

В рамките разпространяване на добри практики на дейността 20 служители на общините-партньори, както и служители от Сдружение „Съюз за България“ ще участват в 3-дневно работно посещение до Норвегия, град Кристиансанд, град с "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки. Със съдействието СУПРАС ще бъдат организирани 2-ма лектори от Норвегия, които ще изнесат 2 полудневни представяния на добри практики, приложими за България. В последната фаза от дейността за разпространяване на добри практики ще се проведат работни срещи-семинари в 4-те общини-партньори, на които да бъдат поканени представители от НПО сектора и бизнеса. Основният фокус на срещите ще бъде насочен към повишаване на капацитета, осведомеността и засилване на комуникация между администрацията, местното гражданско общество и бизнес. Ще бъдат представени и обсъдени изводите и препоръките от направените оценки на общинските стратегически документи (Д3); добрите практики от Норвегия предложенията за адаптирането им в България (Д4), както и споделения опит от норвежкия партньор (Д5).

 • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво предвижда, освен 20-те общински служители преминали обученията и обмяната на опит в предходните дейности, придобитите от тях знания да бъдат пренесени и да достигнат в общините и до други служители, имащи отношение към процеса на планиране на политики. Вече обучените служители ще подготвят презентации, относно усвоените от тях знания и компетенции и на свой ред те ще влязат в ролята на обучители на своите колеги от общините, в които работят. Ще бъдат обсъдени и общинските планове и проекти, свързани с климатичните промени, докладите от оценка и актуализацията им, както и предложени конкретни мерки/проекти, свързани с климата.
 • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени - изграждане на фотоволтаични инсталации на общински сгради, собственост на общините партньори - Предвижда се разработване и прилагане на 4 пилотни иновативни мерки за смекчаване на климатичните промени в общините-партньори по проекти. Ще се проведат събития (4 бр.) за демонстрация на въведените пилотни мерки, както и за начините на употреба, видовете технологии, спестявания и ползи за околната среда и местното население.

Информация за СУПРАС – Норвегия.

СУПРАС има голям опит в изпълнение и управление на публично финансирани проекти в областта на опазване на околната среда и изменението на климата. Към момента се изпълнява проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в Централен и Южен райони на община Пловдив“ в партньорство между Община Пловдив и СУПРАС.

Срок на изпълнение: от 27.03.2023 г. до 27.04.2024 г.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

https://www.eeagrants.bg/

 
Пакет документи за кандидатстване Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR002-2.001-0196-C01

BG05SFPR002 2.001 0196 C01 

25.04.2023г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР


АВТОБИОГРАФИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4


ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЛД - ПРИЛОЖЕНИЕ 5


ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - В WORD ФОРМАТПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - В WORD ФОРМАТ


 

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069