Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ
Проекти


Прессъобщение 1 Печат Е-поща
Проекти - BG-RRP-1.007-0119-C01

Baner 1 007 0116 c01 LK small

Предложение за изпълнение на инвестиция:
„Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера“


   Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.007-0119-C01 от 15.12.2023г. с Изпълнителна агенция „Програма за образование“, изпълняваща функциите на Структурата за наблюдение и докладване за инвестиция 2„Модернизация на образователна инфраструктура“, по Компонент 1„Образование и умения“, процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” на Плана за възстановяване и устойчивост.


   Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 4 491 460.83лева.


   Основна цел на проекта е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.
   Специфична цел е осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.
   В рамките на проекта ще бъдат извършени строително-монтажни работи и ЕСМ за постигане клас на енергопотребление на сградата “А”, които включват топлоизолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограма. Ще бъдат монтирани съвременни топлоизточници – чилъри въздух-вода, прибори за измерване, контрол и управление, както и покривна фотоволтаична инсталация, която ще задоволява 86% от нуждите за отопление и 58% от нуждите на сградата за осветление, уреди и други.
   По проекта са предвидени доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и обособяване на пространства за масово събиране на учениците.
   След изпълнение на проекта ще се постигне напълно обновена и модернизирана образователна среда.
   Срокът на изпълнение е 24 месеца.

Attachments:
Download this file (press_KO.pdf)Прессъобщение 1[ ]515 Kb
 
Прессъобщение1 Печат Е-поща
Проекти - BG-RRP1.007-0116-C01

Baner 1 007 0116 c01 LK small

Предложение за изпълнение на инвестиция:
„Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Пещера“


   Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.007-0116-C01 от 06.12.2023г. с Изпълнителна агенция „Програма за образование“, изпълняваща функциите на Структурата за наблюдение и докладване за инвестиция 2„Модернизация на образователна инфраструктура“, по Компонент 1„Образование и умения“, процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” на Плана за възстановяване и устойчивост.


   Проектът е на обща стойност 2 468 136,03 лева.


   Основна цел на проектното предложение е да се създадат условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците от ОУ „Любен Каравелов“.
   Специфични цели:
   Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.
   За постигане на целите на проектното предложение са предвидени строително-монтажни работи заложени в избрания пакет енергоспестяващи мерки от Доклада за енергийно обследване и предвиждат постигане клас на енергопотребление на сградата „A”. Строително-монтажните работи включват топлоизолиране на фасади; топлоизолиране на покрив, под; подмяна на дограма; ЕСМ по уреди за генериране на топлина; подмяна на осветление; изграждане на ФЕЦ 40 kWp на покрива на сградата за oползотворяване на енергията от ВЕИ, която ще задоволява: 65% от нуждите за отопление на сградата и 50% от нуждите на сградата за осветление, уреди и други.
   След изпълнение на енергоспестяващите мерки, включително изграждането на предложената покривна Фотоволтаична електроцентрала, сградата ще достигне близко до нулевото потребление на енергия, съгласно § 1., т. 31 от НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
   По проекта са предвидени доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и обособяване на пространства за масово събиране на учениците.
  Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Attachments:
Download this file (press_LK.pdf)Прессъобщение 1[ ]522 Kb
 
Информация за изпълнение на проект „Топъл обяд в община Пещера“ към 31.12.2023г. Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR003-1.001

От  01.11.2022 година в Община Пещера стартира изпълнението на  проект „Топъл обяд в община Пещера“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“. Чрез изпълнението на проекта се приготвя и доставя ежедневно в работни дни от месеца топъл обяд на 400 уязвими жители включително и деца от град Пещера, село Радилово и с. Капитан Димитриево, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация и са в затруднение сами да осигурят прехраната си.

Община Пещера чрез постоянно отворена процедура набира кандидат-потребители, които могат да се възползват от социалната услуга.

Потребители на социалната услуга, които могат да се възползват от нея могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

При необходимост от подкрепа всеки кандидат потребител предоставя следните документи за участие в проекта:

 • Заявление за кандидатстване (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие, при наличие);
 • Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (копие, при наличие на такива документи;
 • Други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден  от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване – гише № 2 и гише № 3 в сградата на Община Пещера.

Предоставянето на топлия обяд стартира на 15.11.2022 г. Дейностите по предоставяне на топлия обяд ще приключат на 30.09.2025 г.

За периода от стартирането на дейността по проекта: 15.11.2022г. до 31.12.2023г. са обхванати общо 542 потребителя.

Освен подкрепа чрез порция „топъл обяд“, която включва супа основно ястие, хляб и десерт два пъти седмично, потребителите получават и подкрепа чрез различни съпътстващи мерки като:

-          Запознаване на потребителите им с правата на хората с увреждания съгласно Конвенцията на ООН и Хартата на основните права на ЕС;

-          С информация относно спасяването на природата чрез консумацията на храна;

-          С информация за опазването на околната среда чрез разделното събиране на отпадъците;

-          Предоставя им се информация относно възможностите за подпомагане с целева помощ за отопление съгласно Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024. Както и видовете социални помощи предоставящи се от страна на Дирекция „Социално подпомагане“, възможностите за снабдяване с безплатна винетка за тези които притежават ЕР на ТЕЛК;

-          Запознаване с критериите за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Освен провежданите консултации и предоставяна информация потребителите получават и разработени от експерт от Община Пещера, брошури за различните видове съпътстваща подкрепа.

 
Прессъобщение - 20.12.2023г. Печат Е-поща
Проекти - BG16RFOP-8.006-0029

   Община Пещера приключи успешно реализацията на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: BG16RFOP001-8.006-0029-C01 от 13.07.2023 г. за проект „Подкрепа за Община Пещера по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, процедура BG16RFOP001-8.006 - Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР.
   В рамките на проекта е закупено необходимото оборудване с цел техническо доокомплектоване на работните места на ангажираните с проекти по ПРР 2021-2027 и необходимия специализиран софтуер, с който ще се обслужват задачите по изпълнение, управление и администриране на проектите по ПРР, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, пътната, образователната, здравната, социална и културната инфраструктура и други.
   В периода 03-05.12.2023 се проведе специализирано обучение на 35 общински служители. В рамките на обучението служителите придобиха капацитет да изготвят пространствени анализи, планове и да извършват мониторинг на проекти, свързани с регионалното и пространственото развитие, произтичащи от Закона за регионално развитие от гледна точка прилагане на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 – (ИТСР) в    Република България и прилагане на плановете за интегрирано развитие на ниво община, необходимите обучения с цел повишаване на компетенциите на служителите, ангажирани с проекти по ПРР 2021-2027.
   Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 179 522,27 лв.

1234

 
ОБУЧЕНИЕ 3.12.2023г. до 5.12.2023г. Печат Е-поща
Проекти - BG16RFOP-8.006-0029

pic1

pic2

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069