Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Програма за развитие на селските райони
Реконстр. на ул.Г. Кьосеиванов, ул.И.Вазов и ул.Из


Приключване проект - „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ Печат Е-поща
Развитие на селските райони - Реконстр. на ул.Г. Кьосеиванов, ул.И.Вазов и ул.Из

20.05.2022 г.

EU_ZEM.jpg  ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул.."Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
URL: http://www.peshtera.bg 
 Gerb Peshteraweb

         Успешно приключи проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ в изпълнение на административен договор № BG06RDNP001-7.001-0148-С01/21.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

1 pr rec ivan Vazov  

     Проектът се финансира ва рамките на процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка                                 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализирането на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на пътните настилки на следните улици разположени на територията на община Пещера чрез реконструкция на:

  1. ул. „Георги Кьосеиванов“ от км 0+455,78 до км 0+873, град Пещера.
  2. ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“, град Пещера.

Реконструкцията  на уличната мрежа подобри транспортната инфраструктура в град Пещера и осигурява нормално придвижване на местни и външни граждани, туристи и др. Това осезаемо подобрява качеството на живот, не само за живущите на тези улици, но и за населението на цялата община.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Развитие на селските райони - Реконстр. на ул.Г. Кьосеиванов, ул.И.Вазов и ул.Из

На 26.04.2021 г. от 11:00 часа на ул. „Изгрев“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ в изпълнение на административен договор за безвъзмездна  финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-C01/21.05.2021 г. за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Развитие на селските райони - Реконстр. на ул.Г. Кьосеиванов, ул.И.Вазов и ул.Из

На 21.05.2019 г. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа административен договор за безвъзмездно финансиране с Държавен фонд „Земеделие“,

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Attachments:
Download this file (PRESS 1_Ulizi.doc)PRESS 1_Ulizi.doc[ ]198 Kb
Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069