Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 347 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.02.2022 год., Протокол № 35

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода от 15.11.2019г. до 31.12.2021г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 346 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.2.723 по КККР на гр.Пещера, местност „Долна Бялча" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 345 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 56277.2.581 по КККР на гр.Пещера в местност „Потока" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 344 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 и отреждане му в УПИ ХIХ-3.1868, „За Козеферма" в местността „Войника" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 343 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Проект за изменение на КККР на с.Радилово, община Пещера, с цел актуализиране на данни настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и регистри

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 342 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект за ПУП-Парцеларен план и провеждане на процедура за промяна предназначението, предварително съгласуване на поземлени имоти от горска територия по реда на чл. 73, ал. 2 от ЗГ и определяне на сервитутната зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61371.40.924 по КККР на с.Радилово, община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 341 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект за ПУП-ПП за определяне на сервитутната зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-06 на общински път № PAZ 1181 ДОРКОВО-КОСТАНДОВО-ЛЕТ."СВЕТИ КОНСТАНТИН" в участък I при км. 40+910 в землището на гр.Пещера, община Пещера, находящо се в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 340 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, предварително съгласие за учредяване на право на строеж и даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 339 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

  Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, предварително съгласие за учредяване на право на строеж и даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 338 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069