Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 20 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 61371.501.492 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-492 по ПУП на с.Радилово/, кв. 49 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 238-249-250-251, като се запазва профила на съществуващата изградена улица с широчина 8,00 м по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 19 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3117“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1975 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 002975/, с площ от 400 кв.м., частна държавна собственост и одобряване на приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 18 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3160“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1539 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 230057/, с площ от 399 кв.м., частна държавна собственост в местност “Свети Константин“, и одобряване на приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 17 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1805 по КККР на гр.Пещера и присъединяването му към съществуваща площадка на поземлен имот идентификатор 56277.3.1589 по КККР на гр.Пещера /Пречиствателна станция за отпадни води на „БИОВЕТ“ АД/ и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 16 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 56277.502.1168, гр. Пещера, ведно с построената в него сграда с идентификатор 57277.502.1168.1

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 15 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 56277.4.1698, гр. Пещера, ведно с построените в него сгради с идентификатори 57277.4.1698.1 и 56277.4.1698.2

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 14 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 13 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Пещера за
участие в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 12 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Определяне представител на Общински съвет- Пещера в Областния съвет за развитие

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 11 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване съгласие Председателят на ОбС да членува в НАПОСРБ

Продължение...
 
« НачалоПредишна31323334353637383940СледващаКрай »

Страница 40 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069