Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 387 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Искане за предоставяне под наем на едноетажна сграда - държавна собственост с идентификатор 87825.506.768.354, находяща се в с. Свети Константин

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 386 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 385 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Пещера за периода 01.01.2022г до 31.12.2022г., в точка 2. Предложение за продажба на земи. Даване съгласие за продажба и определяне на продажната цена.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 384 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Отмяна на Решение № 367 от Протокол № 36/31.03. 2022 г. на Общински съвет гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 383 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кмета на Община Пещера и кметовете на кметства в Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 382 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от централния бюджет на Република България за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г., за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 381 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2021 година и доклад за общинския дълг

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 380 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Пещера за 2021 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 379 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари" гр. Пещера за 2021 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 378 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера и финансово състояние за 2021г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069