Сряда, 22 Сеп 2021
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 286 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   ОТНОСНО: Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Общински съвет- Пещера, Община Пещера, Фондация „Тръст за социална алтернатива" и Фондация „Фонд ИГА", в съответствие с целите на изпълнявания от Фондация „Фонд ИГА" проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 285 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   Относно: Кандидатстване на Община Пещера за финансиране по покана за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване", процедура BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 284 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.602

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 283 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.841 по ПУП на гр. Пещера с Красимир Рашков Макаринов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 282 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони и терени за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 281 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

  Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ ХХIІ-3.582, „За автосервиз" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 280 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2021 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 279 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

   ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2021/2022 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 278 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.08.2021 год., Протокол № 28

    ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 277 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.08.2021 год., Протокол № 27

  Относно: Съгласуване на бизнес план на „ВКС" ЕООД гр. Пещера за регулаторен период 2022-2026 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 29


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069