Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
С Ъ О Б Щ Е Н И Е на класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Главен инженер Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

7/12/2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

на класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 2 от 29.11.2022г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 730/03.11.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното класиране:

  1. Инж. Кирил Добрев

 

Председател на Конкурсната комисия: /п/

 

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, ДИРЕКЦИЯ „ТСУОС“ КЪМ ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

28.11.2022г.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за датата, часът и мястото на провеждане на конкурса за длъжността Главен инженер Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

21.11.2022г.

LOGO OB

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Главен инженер в Дирекция ТСУОС към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 730/03.11.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 29.11.2022г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: ЗУТ, АПК, ЗМСМА, ЗДСл, Закон за опазване на земеделските земи, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други.

  • интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 29.11.2022г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатият кандидат следва да носи документ за самоличност.

 

 

Председател на Конкурсната комисия:  

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен инженер Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

21.11.2022г.

LOGO OB

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 1 от 17.11.2022г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 730/03.011.2022г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:

  • Допуснати кандидати:

-       Инж. Кирил Добрев

  • Недопуснати кандидати: няма.

 

Председател на Конкурсната комисия: /п/

 

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 

 
Конкурс - Главен инженер в Дирекция ТСУ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

03.11.2022г.

LOGO OB

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 724/02.11.2022год. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Главен инженер в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            1.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

            1.2. Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

            1.3. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг.

2. Допълнителни умения, квалификации и обстоятелства, носещи предимство на кандидатите:

            - Предпочитана област на висшето образование: технически науки, от професионално направление - архитектура, строителство, геодезия, с професионална квалификация - инженер.

            - Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

            - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

            - Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност;

Дигитална компетентност;

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 12


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069