Понеделник, 15 Юли 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 600 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 599 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

   ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 598 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
  Относно: Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на служителите в общинска администрация и изплатени възнаграждения на работещите в общинска администрация по граждански договори на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 597 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кметовете на кметства в Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 596 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 36.44/301.00 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.532 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 595 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 61371.501.2624 по КККР на с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 594 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Приемане на Списък на спортните обекти, обект на управление – отдаване под наем, от Община Пещера за 2019г. по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 593 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Приемане на допълнение на Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 592 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Одобряване на проект за осъвременяване на Регулационния план на гр.Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 591 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069