Понеделник, 24 Юни 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 31 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

      На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3
   Относно:Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.712 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 30 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

    Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулационната граница между УПИ ІІ-452 в кв. 202 по ПУП на гр.Пещера с идентификатор 56277.504.452 по КККР на гр.Пещера и УПИ І-ж.с., магазини с идентификатор 56277.504.447 по КККР на гр.Пещера.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 29 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.144, 4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.170, 4.167, 4.168, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158, 4.146 и 4.172 по КККР на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 28 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Изменение трасето на улица с о.т.298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249 (ПИ 56277.501.9648) по Регулационния план на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 27 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на имота Надире Мехмед Жребичкалиева, Тунджай Мустафов Жребичкалиев, Сузана Юлиянова Моллова и Лазгин Хасан Ахмед за учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 124 кв.м върху поземлен имот УПИ І-023175 „Обществено обслужване” с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62 от 15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК в полза на Община Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 26 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на павилиони №1, №5 и №8, намиращи се на «Дъгов мост» гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 25 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Закриване на Звено „Пречиствателни станции на отпадъчни води”, считано от 30.12.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 24 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Упълномощаване Кмета на Община Пещера да сключи договор по чл.20, ал.1, т.1 от ЗУО за разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Пещера най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло; даване на съгласие за сключване на договор с „Екопак България“ АД за разделно събиране на битови отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 23 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2015г.-2016г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 22 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

  Относно: Отмяна на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Пещера, приети с Решение № 613, взето на заседание на Общински съвет – Пещера от 25.04.2014г. и приемане нови Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 66 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069