Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 61 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   Относно: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 по КККР на гр. Пещера между Община Пещера и Анка Живкова Михайлова и Ангел Руменов Михайлов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 60 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера, местност „Широките ливади”.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 59 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с начин на трайно ползване-нива по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване и одобряване на приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 58 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проектни предложения : “Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, публични държавни и общински сгради в гр. Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Партньорски споразумения

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 57 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

  ОТНОСНО: Промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски” –гр.Пещера, община Пещера, считано от учебната 2016/2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 56 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    Относно: Отмяна на Решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 7/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера и Решение № 899/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 8/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера и възлагане на “ВКС” – ЕООД, гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Водопроводни и канализационни мрежи - гр. Пещера ведно с прилежащите им съоръжения, и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с.Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 55 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредбата за определяне на размера на
местните данъци на територията на Община Пещера“

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 54 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   ОТНОСНО: Съгласуване и приемане на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера за 2016 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 53 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   ОТНОСНО: Съгласуване и приемане на актуализиран Стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера за периода 2014г.-2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 52 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

     ОТНОСНО: Приемане на Отчет на дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1783” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2015 година.

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 63 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069