Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 660 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

    Относно: Вземане на решение за отдаване под наем на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Свиленград във връзка с писмо вх. № 03-37-1/26.07-2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 659 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54
    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за закупуване на прилежащ терен с цел обслужване на съществуващи сгради с идентификатори 56277.3.215.1 и 56277.3.215.4 в поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 и обособяване на УПИ ХХІV-3.215, „Производство на обувки“ в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 658 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54
    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 657 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54


   ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 56277.3.14, находящ се в гр. Пещера, местност «Узун драгасия» на наследниците на Атанас Георгиев Юнаков

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 656 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

   ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 655 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54


    ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 654 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2019г. – юни 2019г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 653 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

    Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода януари-юни 2019г.

 

Attachments:
Download this file (prodajbi-ian-iuni-19.doc)prodajbi-ian-iuni-19.doc[ ]58 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 652 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

   ОТНОСНО: Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2019г. – м. юни 2019г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 651 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Поставяне на Приемна на РУ на МВР на територията на кв. „Eдиверена“ , гр. Пещера, на северния тротоар на ул. „Родопа“, между о.т. 748 и о.т. 749 /в общински имот с идентификатор:56277.503.9695 по КККР на гр. Пещера/, кв. 164, по плана на гр. Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069